Διοίκηση

Πρόεδρος: Αντώνιος Τουρλιδάκης

Αντιπρόεδρος: Μάριος Σπηλιόπουλος 

Σύμφωνα με τα άρθρα: 1.άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 2454/2007 (ΦΕΚ 7 τ.Α΄) «Ρύθμιση Θεμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Λοιπές Διατάξεις» 2. άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4009/11 (ΦΕΚ 195/06-09-2011 τ. Α’) «Δομή, Λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 3. άρθρο 3, παρ. 4 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10-08-2012 τ. Α’) «Ρυθμίσεις Θεμάτων ΑΕΙ και λοιπές διατάξεις» 4. άρθρο 39 παρ. 30 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» η Σχολή Καλών Τεχνών, δεν εμπίπτει σε αυτές περί αυτοδυναμίας, καθώς αποτελείται από ένα μη αυτοδύναμο Τμήμα, το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Ως εκ τούτου, τις αρμοδιότητες του Τμήματος, βάσει του νόμου, τις ασκεί, μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του, η Κοσμητεία της Σχολής. Με βάση όμως το άρθρο 9 παρ. 8 του Ν. 4009/2011, για τις Σχολές που υλοποιούν ένα Πρόγραμμα Σπουδών, «…η κοσμητεία αποτελείται από τον κοσμήτορα, ο οποίος εκτελεί και χρέη διευθυντή (προέδρου) τμήματος, από τρεις εκλεγμένους από τη γενική συνέλευση της σχολής Καθηγητές και από έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Στην περίπτωση αυτή, η γενική συνέλευση της σχολής ασκεί και τις αρμοδιότητες της συνέλευσης τμήματος. Τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Λόγω του ότι μέχρι στιγμής το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν έχει αποφανθεί σχετικά με τη διαδικασία εκλογής/ορισμού Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών, και έως την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, ο Πρόεδρος καλείται να εισηγείται τα θέματα που αφορούν στο Τμήμα προς τη Δ.Ε. του Πανεπιστημίου για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Τις δε σχετικές πράξεις υλοποίησης των αποφάσεων για το Τμήμα τις υπογράφει ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ύστερα από έλεγχο νομιμότητας και σκοπιμότητας (Ν.4186/2013).

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr