ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ  2013-2014

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 θα πραγματοποιηθούν από 18/11/2013 έως και 27/11/2013.


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι: 

1. Αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής

2. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.

3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

4. τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για τη μη εγγραφή του σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.


 

Για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης:

1.Έντυπη αίτηση από τη Γραμματεία του Τμήματος

2. Δύο φωτογραφίες του/της φοιτητή/τριας

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της φοιτητή/τριας.

5. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της φοιτητή/τριας 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (A75) του ενδιαφερόμενου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

7. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου φοιτητή για τα εισοδήματα  του έτους 2012(οικονομικό έτος 2013-τελευταίο εκκαθαριστικό-). Στην περίπτωση που:


 • Οι φοιτητές που δεν υποβάλλουν οικογενειακή ή ατομική  φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος, θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Εφορίας

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

8. Βεβαίωση σπουδών αδερφού εγγεγραμμένου σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε Τ.Ε.Ι.

9. Βεβαίωση ανεργίας

10. Ληξιαρχική πράξη γέννησης φοιτητή

11. Ληξιαρχική πράξη θανάτου αποβιώσαντος γονέα

12. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής


Δεν δικαιούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά για σίτιση οι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης της Φλώρινας.


ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Φοιτητικές Εστίες: 

Στη Φλώρινα λειτουργεί Φοιτητική Εστία. Για τη στέγαση ενός αριθμού φοιτητών και των τεσσάρων τμημάτων, διατίθενται δωμάτια που παραχωρήθηκαν από την Εύξεινο Λέσχη Φλώρινας.

Οι φοιτητές που ήδη διαμένουν στις εστίες αλλά και οι φοιτητές παλιότερων ετών που ενδιαφέρονται να διαμείνουν εκεί, υποβάλλουν αίτηση με δικαιολογητικά την περίοδο του Μαΐου.

Οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης κάθε Νοέμβριο με τις εγγραφές τους.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης όσοι έχουν συμπληρώσει την ελάχιστη διάρκεια των σπουδών τους + εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου (5ο έτος για τους φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών), μόνιμοι κάτοικοι της πόλης της Φλώρινας και όσοι έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των φοιτητικών κατοικιών.


Δικαιολογητικά Στέγασης: 

 • Αίτηση
 • Βεβαίωση Τμήματος
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του 2012(οικονομικό έτος 2013).Οι φοιτητές που έχουν ατομικό εισόδημα θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος το δικό τους εκκαθαριστικό σημείωμα και το οικογενειακό Σε περίπτωση που δεν έχουν παραλάβει το εκκαθαριστικό, τότε να προσκομίσουν ακριβές αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης
 • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης οικ. Έτους 2013.

Όταν ο φοιτητής/τρια επικαλείται ειδικούς λόγους π.χ:

 • Αδελφός φοιτητή
 • Αναπηρία μέλους οικογένειας
 • Ασθένεια μέλους οικογένειας
 • Λόγοι υγείας προσωπικοί
 • Πολύτεκνη οικογένεια
 • Σεισμόπληκτος
 • Ανεργία γονέα
 • Άλλος λόγος

τότε κατατίθενται δικαιολογητικά κατά περίπτωση.


ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

© 2020 eetf.uowm.gr