ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων στο ΠΜΣ με τίτλο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ για το ακαδ. έτος 2018-2019

Παρατείνεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΠΜΣ “Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη” Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού έτους 2018-19 μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη σε συνεργασία με το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 νέο Διατμηματικό και Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη» το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη.
Αντικείμενα του διατμηματικού Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών: α) στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνιακών και καλλιτεχνικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη κοινωνικών ομάδων σε κρίση ή/και αντιμέτωπων με ιδιαίτερες κοινωνικές, ψυχολογικές και άλλες προκλήσεις, β) στην απόκτηση ειδικών επιστημονικών δεξιοτήτων στην κοινωνική εμψύχωση, την κοινωνική διαμεσολάβηση, τον συντονισμό και τη δικτύωση κοινωνικών ομάδων, φορέων, οργανώσεων και άλλων συλλογικοτήτων, γ) στην απόκτηση ειδικών επιστημονικών δεξιοτήτων στην συνεργατική και την συμμετοχική μεθοδολογία, και δ) στον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων μεθόδων στην εκπαιδευτική και παιδαγωγική πράξη. Οι απόφοιτοι/ες θα μπορούν να εργαστούν σε δομές και οργανισμούς, οργανώσεις και φορείς πρόληψης, κοινωνικής διαμεσολάβησης, θεραπείας και επανένταξης.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή τίτλου για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα: δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης για την παρακολούθηση μαθημάτων, και ένα (1) εξάμηνο για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή την τεκμηρίωση ενός καλλιτεχνικού έργου.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.)
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας καθώς και η συγκέντρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 838/30.12.2016 Απόφαση Πρύτανη Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 18/13.01.2017, τ. Β΄) και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 3685/2008, όπως ισχύει σήμερα.
Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη» κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (40) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες. Το Α΄ εξάμηνο ξεκινά στα μέσα Οκτωβρίου 2018.
Η επιλογή των εισακτέων βασίζεται: α) στην εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας, και β) σε προφορική συνέντευξη και επιστημονική αξιολόγηση των υποψηφίων. Για τις ημερομηνίες και ώρες της συνέντευξης θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή ορίζει τη διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, την Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και επικυρώνει την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/08, όπως ισχύει. (ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ) Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.000,00 €, τα οποία θα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις, 700,00 € κατά την εγγραφή και 700,00 € κατά την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου σπουδών και 600,00 Ευρώ με την έναρξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στην αρχή του τρίτου Εξαμήνου

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα, οι υποψήφιοι για το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη» είναι:
1. Αίτηση προς το Π.Μ.Σ.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα πτυχίων/διπλωμάτων
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
6. Δύο συστατικές επιστολές
7. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών και χρήσης Η/Υ, (εάν υπάρχουν)
8. Πτυχιακές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
9. Αποδεικτικά παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συνεδρίων (εάν υπάρχουν)
10. Αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
11. Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντά τους και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές.
12. Συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης κατά την κρίση της ΕΔΕ για το σύνολο ή μέρος των υποψηφίων

Τέλος, ο/η υποψήφιος /α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη του/ της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη.
Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ.
Σε φοιτητές/τριες είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών ή απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων μέσω προσφοράς εκ μέρους τους ανταποδοτικής εργασίας μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων. Η εργασία αυτή θα έχει ως αντικείμενο: διοικητικές, ερευνητικές, καλλιτεχνικές ή άλλες οργανωτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη».

Οι παραπάνω αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100, υπόψη κυρίου Ευστράτιου Μπουλμπούλη (τηλ. επικοινωνίας 22510-36525 και fax: 22510-36509, e-mail: sboul@aegean.gr.

Ο Διευθυντής του Διατμηματικού και Δι-ιδρυματικό Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών
Καθηγητής, Σωτήρης Χτούρης

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΜΠΣ Εφαρμοσμένη Κλινική Κοινωνιολογία Τέχνη_2018-191

Aίτηση εισαγωγής ΠΜΣ ΕΚΚΤ

© 2020 eetf.uowm.gr