Αντικείμενο – Εφαρμογές στο Χώρο – Εγκατάσταση ΙΙ

6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων
Κωδικός Μαθήματος Εσχ.6μ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

© 2020 eetf.uowm.gr