Αντικείμενο – Εφαρμογές στο Χώρο – Εγκατάσταση

5ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων
Κωδικός Μαθήματος Εσχ.5μ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Το μάθημα αποτελεί το πρώτο στον κύκλο εμβάθυνσης του εργαστηρίου της Διακοσμητικής. Από τους βασικούς στόχους είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των σπουδαστών να επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά για τη δημιουργία των έργων τους και να τα διαχειρίζονται για την ολοκλήρωσή τους. Στόχος είναι επίσης η κατανόηση των παραμέτρων και η διερεύνηση των εναλλακτικών ερμηνειών του κάθε προβλήματος/project, η επικοινωνία των ιδεών σχεδιαστικά και λεκτικά, η ανάπτυξη και εξέλιξη των αρχικών ιδεών και η προσαρμογή τους στην τελική εφαρμογή.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοεί τα στάδια της δημιουργικής διαδικασίας, θα μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα επικοινωνεί σχεδιαστικά, γραπτά και λεκτικά.
  • Να αντιληφθεί τις εννοιολογικές προεκτάσεις κάθε μελέτης περίπτωσης και να διεξάγει έρευνα για ένα
  • Να έχει γνώση βασικών υλικών και τεχνικών για την αξιοποίηση τους.
  • Να χρησιμοποιήσει την έρευνα του για την ανάπτυξη των ιδεών του.
  • Να χρησιμοποιήσει τα προηγούμενα για την εφαρμογή των ιδεών του στην πράξη (κατασκευή project).
  • Να δημιουργήσει μία παρουσίαση του έργου του και να την επικοινωνήσει επαρκώς στο κοινό.
  • Να κάνει μια εννοιολογική ή/και μορφολογική σύνδεση του έργου του με το έργο που παράγει στο εργαστήριο κατεύθυνσης.
  • Να μάθει να κατασκευάζει τριδιάστατη μακέτα και να εξοικειωθεί με την τριδιάστατη εκτύπωση χρησιμοποιώντας το λογισμικό sketchUp.

Βιβλιογραφία

Ε. Βακαλό, Οπτική σύνταξη, Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη, 1990.

Π. Πούλος,Οι έννοιες της τέχνης στον 20ό αιώνα, Αθήνα: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών,

2009.

Επίσης διανέμονται σημειώσεις και πηγές οπτικοακουστικού υλικού, κυρίως για τα υλικοτεχνικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές/τριες.

Course Downloads:

© 2020 eetf.uowm.gr