Χώρος και Αρχιτεκτονική

Courses

Διδάσκουσα - ων
Κωδικός Μαθήματος Επθ.04
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Το μάθημα περιλαμβάνει τη μελέτη των διαδικασιών παραγωγής του χώρου, έτσι όπως αναπτύχθηκαν από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης στην Ευρώπη και τις αλλαγές που έγιναν στο επίπεδο της πολεοδομίας και της αρχιτεκτονικής των πόλεων. Θεωρίες για τον αστικό χώρο. Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητικές παρουσιάσεις και διαλέξεις ειδικών στη ιστορία των πόλεων και των αστικών πολιτισμών, καθώς και ασκήσεις με θέμα την οργάνωση του χώρου επιλεγμένης περιοχής. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από την ολοκλήρωση των σχεδιαστικών θεμάτων και την κατάθεση εργασίας.

Βιβλιογραφία

RossiA., (1991). Η αρχιτεκτονική της πόλης (Λ. Παπαδόπουλος, Γ. Παπακώστας & Σ. Τσιτιρίδου, Επιμ., Β. Πετρίδου, Mετ.). Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Stevenson D. (2007). Πόλεις και αστικοί πολιτισμοί. Αθήνα: Κριτική.

Δημητριάδης Ε. (1995). Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ.

© 2020 eetf.uowm.gr