Διπλωματική – 1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής

10ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων
Κωδικός Μαθήματος ΕζωΑ.Δ2
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 18
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 30
Ολοκλήρωση της διπλωματικής. Ατομική εργασία με κάθε φοιτητή/τρια. Κείμενο ατομικού
στοχασμού.

© 2020 eetf.uowm.gr