Διπλωματική – 1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής

9ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων
Κωδικός Μαθήματος ΕζωΑ.Δ1
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 16
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 28
Ο/η φοιτητής/τρια προτείνει την θεματική της διπλωματικής. Ατομική εργασία με κάθε φοιτητή/τρια. Κείμενο ατομικού στοχασμού

© 2020 eetf.uowm.gr