Διπλωματική – 3ο Εργαστήριο Ζωγραφικής

10ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων
Κωδικός Μαθήματος ΕζωΓ.Δ2
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 18
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 30
Ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας με διερεύνηση των εννοιολογικών και τεχνικών
προδιαγραφών που θα την σχηματίζουν

© 2020 eetf.uowm.gr