Πολιτική και Τέχνη Ι

3ο εξάμηνο, 5ο εξάμηνο, 7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Επιστημονικός συνεργάτης
Κωδικός Μαθήματος Επθ.020
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Εξετάζονται οι λογο-αναλυτικές προσεγγίσεις της πολιτικής, δηλαδή στοιχεία από την πολιτική θεωρία της πολιτικής ως επιστήμης. Συγκριτικά προσεγγίζονται ζητήματα τέχνης και πολιτικής με έμφαση στην πολιτική κατασκευή λόγου για την τέχνη. Δίνεται έμφαση στην αμφισημία της τέχνης ως λόγου και σε ειδικά θέματα αναπαραγωγής και μετασχηματισμού. Εστιαζόμαστε σε δομές πολιτικού λόγου και σε περιβάλλοντα διάδρασης πολιτικής και τέχνης, όπως αυτά εκφράζονται στα έργα τέχνης. Εννοιολογούμε εις βάθος πολιτικές και τεχνικές διαμεσολαβήσεις στο έργο των καλλιτεχνών σε ειδικά θέματα συγκρότησης της πραγματικότητας μέσα από αναπαραστάσεις νοημάτων και σχέσεων, που διαμορφώνονται σε ένα ενεργό περιβάλλον. Οι καλλιτέχνες προσεγγίζονται ως κοινωνικά και πολιτικά υποκείμενα που ρητά ή υπόρρητα κατευθύνονται από δίκτυα σημείων που προσδιορίζουν έννοιες, που καθορίζουν και το τελικό προϊόν, δηλαδή το έργο τέχνης.

Βιβλιογραφία

Argan, G.C. & Oliva, A.B. (2014). Η μοντέρνα τέχνη 1770 – 1970. Η τέχνη στην καμπή του 21ου αιώνα. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Συλλογικός Τόμος.

Άνταλ, Φ. (1999). Μελέτες Ιστορίας της Τέχνης. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση