Ψηφιακές τέχνες Ι – Εικονικός χώρος και σύνθεση

5ο εξάμηνο, Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνών

Διδάσκουσα - ων
Κωδικός Μαθήματος Εσχ. 5γ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια και διεύρυνση των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές στο μάθημα του κύκλου. Συνεχίζεται η συλλογή οπτικοακουστικού υλικού μέσα από συγκεκριμένες θεματικές σε επιλεγμένους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους ενώ παράλληλα διευρύνονται οι μέθοδοι δημιουργίας πρωτογενούς υλικού (2d και 3d animation) καθώς και οι μέθοδοι επεξεργασίας και σύνθεσης του μέσα από τη χρήση εξειδικευμένων τεχνικών. Γίνεται παρουσίαση των βασικών εννοιών του σχεδιασμού στο τρισδιάστατο εικονικό χώρο. Γίνεται παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών της κινηματογραφικής σύνταξης μέσα από επιλεγμένα παραδείγματα καθώς και εκτεταμένη παρουσίαση των χαρακτηριστικών της πλαστικής γλώσσας της κινούμενης εικόνας και ήχου όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μέσα από τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.  Τέλος δίνεται έμφαση στις σχέσεις πραγματικού και εικονικού υλικού όπως αυτές αναπτύσσονται είτε στη φάση καταγραφής οπτικοακουστικού υλικού είτε στη φάση της διανομής του.

Βιβλιογραφία

Stam Robert (2006). Εισαγωγή στη θεωρία του κινηματογράφου. Αθήνα: Σ. Πατάκης.

Walker John (2010). Animation, Η τέχνη στην εποχή των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press A.E.

© 2020 eetf.uowm.gr