Τέχνη της Αναγέννησης και του Μπαρόκ

6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Γοδόση Ζωή
Κωδικός Μαθήματος Θ.022
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με τις εκδηλώσεις της ζωγραφικής, γλυπτικής και αρχιτεκτονικής της Αναγέννησης και του Μπαρόκ (15ος – 17ος αιώνας) στις χώρες της Ευρώπης. Εξετάζονται οι οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές που συμβαίνουν στον ευρωπαϊκό χώρο και σηματοδοτούν το πέρασμα από τους μεσαιωνικούς στους νεότερους χρόνους, καθώς και ο αντίκτυπός των αλλαγών στο πεδίο της τέχνης και στη θέση των καλλιτεχνών στις κοινωνίες των ευρωπαϊκών χωρών αυτήν την περίοδο. Γίνεται αναφορά στην εικονολογική θεωρία του Έρβιν Πανόφσκι, και εφαρμογές της στην προσέγγιση των έργων της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Αξιολόγηση του μαθήματος με γραπτές εξετάσεις.

Βιβλιογραφία

Gombrich, E. H. (1998). Το χρονικό της Τέχνης (Χ .Κληρίδης, Μετάφ.). Αθήνα: MIET.

Λαμπράκη – Πλάκα, Μ. (2004). Ιταλική Αναγέννηση: Τέχνη και Κοινωνία – Τέχνη και Αρχαιότητα. Αθήνα: Καστανιώτης.

Χαραλαμπίδης, Α.(2014). Η Ιταλική Αναγέννηση, αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση