Τεχνικές συγγραφής στην Ιστορία της Τέχνης

4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων
Κωδικός Μαθήματος Θ.029
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών με τις τεχνικές σύνταξης κειμένων που καλύπτουν το πεδίο της Ιστορίας της Τέχνης. Η ανάπτυξη συγγραφικής δεξιότητας σε θέματα τέχνης κρίνεται σημαντική, καθώς το σημερινό περιβάλλον επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης ζητά από τους καλλιτέχνες να γράψουν για το έργο τους. Χωρίς αμφιβολία, ένα καλά διαμορφωμένο κείμενο γλωσσικά και δομικά συμβάλλει στη σωστή προβολή και καλύτερη αποδοχή του καλλιτεχνικού έργου. Με βάση την ερευνητική μεθοδολογία και τους τρόπους προσέγγισης της εικαστικής δημιουργίας, εξετάζονται τα στάδια σχεδιασμού και συγγραφής επιστημονικής εργασίας στην Ιστορία της Τέχνης, με εξάσκηση στην ανάπτυξη περιγραφικού, αναλυτικού και ερμηνευτικού γραπτού λόγου, τη συγκριτική μελέτη, την οργάνωση του περιεχομένου, την τεκμηρίωση και εξαγωγή συμπερασμάτων, την παράθεση βιβλιογραφικών αναφορών. Παράλληλα, το μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη γραπτού εκφραστικού λόγου προκειμένου να προετοιμάσει τον εικαστικό στην επικοινωνιακή προβολή του έργου του. Είναι σημαντικό αυτό να συνοδεύεται από ένα ωραίο κείμενο.

Αξιολόγηση του μαθήματος με γραπτές εξετάσεις.

Μαθησιακά Aποτελέσματα:

με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει:

  • Να γνωρίζει τις βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις του εικαστικού έργου, προκειμένου να τις ασκεί στην ερμηνευτική διαδικασία.
  • Να έχει εξοικειωθεί με την ανάγνωση, κατανόηση και ανάλυση κειμένων της Ιστορίας της Τέχνης.
  • Να έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις ως προς την οργάνωση και το περιεχόμενο μιας επιστημονικής εργασίας.
  • Να μπορεί, με τις κατάλληλες τεχνικές προετοιμασίας, να προβεί στην εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση εργασιών που άπτονται του τομέα της Ιστορίας της Τέχνης.
  • Να ανταποκριθεί με επιτυχία, μέσα από την απόκτηση βασικών μεθοδολογικών ικανοτήτων, στη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών σπουδών.
  • Να αναπτύσσει παράλληλα μια γραφή πιο εκφραστική, ελεύθερη και αφαιρετική, που να εκφράζει την καλλιτεχνική ιδέα.

Βιβλιογραφία

Ε. Umberto, Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία, μτφρ. Μ. Κονδύλη. Αθήνα: Νήσος, 20012.
A. Ιορδανίδου, Οδηγός της νεοελληνικής γλώσσας, τόμ. Ι-ΙΙ, Αθήνα: Πατάκης, 1999.
143
J. Bell, Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία: οδηγός ερευνητικής μεθοδολογίας, Ε. Πανάγου μτφρ., Αθήνα: Μεταίχμιο, 2000.
Α. D’Alleva, How to Write Art Hstory, London: Laurence King Publishing, 2010.

Course Downloads:

© 2020 eetf.uowm.gr