ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ  ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΑΚΑΔ. ΕΤ. 2019-2020

Οι Κύπριοι φοιτητές/τριες υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας ή στους αρμόδιους ανά πόλη υπάλληλους για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, στην ενότητα “Φοιτητική Μέριμνα-Φοιτητικό-Στεγαστικό Επίδομα”, τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα):

Α. Φορολογική Βεβαίωση Εισοδήματος 2019

(Τμήμα Φορολογίας, Υπουργείο Οικονομικών) Η φορολογική βεβαίωση εισοδήματος θα πρέπει να προσκομιστεί για όλα τα μέλη της οικογένειας (γονείς, φοιτητή/τρια, ανήλικα αδέλφια).

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της οικογένειας δεν είναι υπόχρεο σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, προσκομίζεται: α) φορολογική βεβαίωση ακόμη και για μηδενικό εισόδημα ή υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος, όπου θα δηλώνεται ότι το μέλος της οικογένειας δεν είναι υπόχρεο σε φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2019.

Β. Διαζευγμένοι γονείς

Σε περίπτωση διαζευγμένων γονιών, υποβάλλεται η φορολογική βεβαίωση του γονέα ο οποίος έχει την επιμέλεια του/της φοιτητή/τριας. Μαζί συνυποβάλλεται το διαζευκτήριο και απόδειξη της επιμέλειας των τέκνων.

Γ. Πιστοποιητικό Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας)

α)Το πιστοποιητικό ακίνητης ιδιοκτησίας κατατίθεται για όλα τα μέλη της οικογένειας (γονείς, φοιτητή/τρια, ανήλικα αδέλφια).

Μαζί με το πιστοποιητικό ακίνητης ιδιοκτησίας υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του/της φοιτητή/τριας δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ότι η συνολική περιουσία της οικογένειας είναι αυτή που αναφέρεται στο εν λόγω πιστοποιητικό και ότι δεν υπάρχουν στην κατοχή της οικογένειας άλλα ακίνητα σε Ελλάδα και Κύπρο.

β)Το σύνολο των ιδιοχρησιμοποιούμενων και εκμισθούμενων κατοικιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200τ.μ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που το εμβαδόν των κτισμάτων δεν αναφέρεται σαφώς στα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, χρειάζεται βεβαίωση από την κοινότητα για το εμβαδόν των κτισμάτων

Σε περίπτωση που τα κτίσματα συνολικά υπερβαίνουν τα 200 τ.μ. αλλά βρίσκονται σε περιοχή που ο πληθυσμός είναι μικρότερος από 3.000 κατοίκους, χρειάζεται βεβαίωση που πιστοποιεί τον πληθυσμό της περιοχής (πόλη ή χωριό).

Δ. Εισόδημα και περιουσία στην Ελλάδα:

Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή και των γονέων θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι στην Ελλάδα δεν έχουν ούτε εισόδημα ούτε περιουσία.

Ε. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Στο πιστοποιητικό τίθεται η σφραγίδα της Κοινότητας, η υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του Κοινοτάρχη.

ΣΤ. Πιστοποιητικό Μόνιμης Διαμονής (Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και  Μετανάστευσης)

Το πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής υποβάλλεται για τους γονείς και για τον/την φοιτητή/τρια δικαιούχο.

Ζ. Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας στην πόλη φοίτησης

(Τυπώνεται αντίγραφο από την αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα taxisnet με αναγραφόμενη την αποδοχή του μισθωτή)

Η. Τραπεζικός λογαριασμός εφόσον είναι σε τράπεζα του εξωτερικού

Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού όπου αποτυπώνεται ο διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN (27 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, στον οποίο ο/η φοιτητής/τρια δικαιούχος επιθυμεί να πιστωθεί η οικονομική ενίσχυση.

 

                                                                         ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

© 2020 eetf.uowm.gr