ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Οι εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή ατόμων, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα διεξαχθούν την Παρασκευή 08/11/2024 στο κεντρικό κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών (3ο χλμ της εθνικής οδού Φλώρινας-Νίκης).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
α. Αίτηση
β. Αντίγραφο Απολυτήριου Λυκείου
γ. Δύο (2) φωτογραφίες (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)
δ. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής ή άλλο μέσο απόδειξης ταυτοπροσωπίας (φωτοτυπία)
ε. Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από τις επταμελείς επιτροπές έκδοσης πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, όπως αυτές ορίζονται με την Υπουργική Απόφαση αριθμ Φ.153/147462/Α5 (ΦΕΚ 6069/τ. Β΄//28-11-2022)
στ. φάκελο με 10−15 έργα της επιλογής των υποψηφίων, διαστάσεων 50×70 cm

Το ποσοστό εισαγωγής ορίζεται στο 5% επί του αριθμού εισακτέων για το ακ. έτος 2024-25.
Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 1 μέχρι και 15 Οκτωβρίου κάθε έτος αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλέφωνα επικοινωνίας 2385055290-2385055261 και atzotzi@uowm.gr, mxristopoulou@uowm.gr).

Ταχυδρομική διεύθυνση
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
3ο χλμ Ε.Ο. Φλώρινας-Νίκης, Τ.Κ. 53100 Φλώρινα
Εάν τα δικαιολογητικά σταλούν ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορές πρέπει η αίτηση να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής. Τα έξοδα της αποστολής βαρύνουν τον/την υποψήφιο/α.
Σε κάθε υποψήφιο/α παραδίδεται πριν από τις εξετάσεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου/ας».
Οι υποψήφιοι εκτελούν ένα (1) έως δύο (2) εικαστικά έργα, από εκμαγείο ή εκ φυσικού προτύπου, σε ένα τετράωρο και οφείλουν να έχουν μαζί τους τα υλικά ζωγραφικής που θα χρησιμοποιήσουν, εκτός από το χαρτί που θα χορηγηθεί από το Τμήμα.
Ο Κοσμήτορας
Ιωάννης Καστρίτσης
Καθηγητής ΤΕΕΤ/ΠΔΜ

© 2020 eetf.uowm.gr