Σχετικά με το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Σας ενημερώνουμε πως

1. Η προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών για το στεγαστικό επίδομα
των φοιτητών λήγει στις 21 Μαρτίου

2. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Πανεπιστημίου αποφάσισε τη συνέχιση της
κατάληψης των κτιρίων του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη, 14 Μαρτίου,
ώρα 11:00πμ.

© 2020 eetf.uowm.gr