Αγγλικά ΙΙΙ

3ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων
Κωδικός Μαθήματος ΑΓλ.3

Γενικός στόχος της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την ειδική γλώσσα της επιστήμης τους, ώστε να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες που θα τους/τις επιτρέψουν να κατανοούν αγγλόφωνα κείμενα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους. Ακόμη, στόχος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τις δεξιότητες εκείνες που θα τους/τις επιτρέψουν να ανταποκρίνονται σε γενικότερες και ειδικότερες περιστάσεις επικοινωνίας που εντάσσονται στο ειδικό αντικείμενο.

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η γνωριμία με το είδος (genre) των καλλιτεχνικών κειμένων, η εξοικείωση με τη γλώσσα και τη φιλοσοφία που εμπεριέχονται σ’ αυτά καθώς επίσης και η εκμάθηση των τεχνικών συγγραφής και επικοινωνίας που τα διέπουν.

Το μάθημα δεν στοχεύει να διδάξει την αγγλική τεχνική ορολογία των επιμέρους επιστημών αλλά να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η καλλιτεχνική/επιστημονική γνώση επικοινωνείται αποτελεσματικά στον αναγνώστη ή ακροατή.

Η διδασκαλία γίνεται στην αγγλική γλώσσα και οι συμμετέχοντες/ουσες υποβάλλουν εβδομαδιαίως γραπτές εργασίες ηλεκτρονικά. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση την κατάθεση των εργασιών και την ενεργή συμμετοχή στο μάθημα ή την συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

© 2020 eetf.uowm.gr