Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ουσιαστική συνεισφορά των ερευνητών στην εξέλιξη της γνώσης και των εφαρμογών στο πεδίο του/της Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Περαιτέρω, αποσκοπεί στην εκ μέρους τους διεξαγωγή πρωτότυπης και καινοτόμου επιστημονικής έρευνας σε όλους τους τομείς/γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ώστε να είναι σε θέση να στελεχώσουν Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς.

Οι Διδακτορικές Σπουδές διέπονται από τους Κανονισμούς Διδακτορικών Σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι έχουν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών παρέχουν εξειδίκευση στα κύρια γνωστικά, αλλά και συγγενή πεδία των Τμημάτων του Π.Δ.Μ. Ο κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, ο οποίος εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο, καταρτίστηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ ΦΕΚ 6046 _B_31-12-2018.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών έχουν όσοι/ες πληρούν τις εξής δύο προϋποθέσεις:

 1. Είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
 2. Eίναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (άρθρο 46 του ν. 4485/2017).

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

H Προκήρυξη για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων γίνεται μία φορά κάθε ακαδημαϊκό έτος, κατά το Χειμερινό εξάμηνο ή όποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο η Συνέλευση του Τμήματος. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος. Ο/Η Υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει, από κοινού με την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά:

 

 1. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής στην Ελληνική γλώσσα, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
 • Ενδεικτικό Τίτλο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
 • Συνοπτική περιγραφή του θέματος.
 • Βιβλιογραφική επισκόπηση με κριτική ανάλυση της περιοχής στην οποία εντάσσεται το θέμα (“Literature Review”).
 • Συνεισφορά και πρωτοτυπία (“Contribution to Science”).
 • Σκοπό, στόχους και ερευνητικές προτάσεις (“Research Propositions”).
 • Μεθοδολογία Έρευνας (“Research Methodology”).
 • Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ανά έτος σπουδών.
 • Συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το γνωστικό αντικείμενο και το συνολικό ακαδημαϊκό έργο του Επιβλέποντος μέλους (“Relevance”).
 • Βιβλιογραφικές αναφορές (“References”).
 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 2. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία.
 3. Αντίγραφο Μεταπτυχιακών Σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
 4. Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 6. Πιστοποιητικά επιπέδου γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας.
 7. Εργασίες, Δημοσιεύσεις ή Ανακοινώσεις (εφόσον υπάρχουν).
 8. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν).

 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης της αίτησης είναι:

 1. η ερευνητική πρόταση της/του υποψήφιας/ου,
 2. η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 3. ο βαθμός MΔE
 4. οι συναφείς μεταπτυχιακές εργασίες ή τυχόν δημοσιεύσεις
 5. η συμμετοχή σε ερευνητικά ή άλλα προγράμματα
 6. οι συστατικές επιστολές
 7. η τεκμηριωμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 8. η συνέντευξη

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος:

 1. έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών.
 2. υποχρεούνται σε ανανέωση εγγραφής ανά ακαδημαϊκό έτος (άρθρο 45 παρ. 2 του Ν. 4485/2017).
 3. προσφέρουν επικουρική υποστήριξη του επιβλέποντα της διατριβής, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
 4. συμμετέχουν στο έργο της επιτήρησης των εξετάσεων.
 5. απασχολούνται μερικώς σε εργαστηριακές, ερευνητικές ή φροντιστηριακές δραστηριότητες του Τομέα/Τμήματος, που σχετίζονται με το πεδίο της διδακτορικής του διατριβής.
 6. συμμετέχουν στη διαβούλευση για την αναθεώρηση του ΠΠΣ.
 1. έχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής μέρους της έρευνάς τους σε ίδρυμα/ινστιτούτο/ερευνητικό κέντρο/επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση διεξαγωγής έρευνας στην αλλοδαπή, προτείνεται αυτή να πραγματοποιείται εντός της διαδικασίας του Erasmus+.

 

 1. Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες που εμπίπτουν στο άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 4452/2017 δύναται να προσλαμβάνονται ως ακαδημαϊκοί/ές υπότροφοι διά πράξεως του οικείου Τμήματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόμενου με τη σύμβαση. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται έπειτα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ενός πανεπιστημιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω μπορεί να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι. και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Οι προϋποθέσεις για τη δημόσια υποστήριξη της διατριβής είναι:

α) Η ετήσια έγγραφη υποβολή αναλυτικού υπομνήματος σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής.

α) Η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στο μάθημα της «Ερευνητική Μεθοδολογία».

β) Η αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον διεθνές συνέδριο με κριτές.

γ) Δυο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που προέρχεται από τη διατριβή σε έγκριτο, διεθνές περιοδικό, που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2 ή Q3 της SCIMAGO (SCOPUS).

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 1. Έχουν αποδεδειγμένα συστηματική κατανόηση ενός γνωστικού πεδίου και πλήρη επάρκεια των δεξιοτήτων και μεθόδων έρευνας που συνδέονται με το συγκεκριμένο πεδίο.
 • την παρακολούθηση και εξέταση του μαθήματος “Ερευνητική Μεθοδολογία”.
 • την εκπόνηση των δυο δημοσιεύσεων σε περιοδικά Q1, Q2, Q3 της βιβλιογραφικής βάσης SCOPUS.
 • την παρουσίαση ενός άρθρου σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο.
 • την ετήσια παρουσίαση της έκθεσης προόδου στην τριμελή επιτροπή.

 

 1. Έχουν αποδείξει την ικανότητα να συλλαμβάνουν, να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να προσαρμόζουν μία ουσιαστική ερευνητική διαδικασία με ακαδημαϊκή ακεραιότητα. Αυτό επιτυγχάνεται από:
 • την παρακολούθηση και εξέταση του μαθήματος “Ερευνητική Μεθοδολογία”.
 • την εκπόνηση των δυο δημοσιεύσεων σε περιοδικά Q1, Q2, Q3 της βιβλιογραφικής βάσης SCOPUS.
 • την παρουσίαση ενός άρθρου σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο.

 

 1. Είναι σε θέση να συνδιαλέγονται με τους ομότεχνούς τους, την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα και με την κοινωνία γενικότερα σε θέματα των επιστημονικών τους πεδίων. Αυτό επιτυγχάνεται από:
 • την παρουσίαση ενός άρθρου σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο.
 • την παρακολούθηση και εξέταση του μαθήματος “Ερευνητική Μεθοδολογία”.
 • την ερευνητική υποστήριξη του Τομέα/Τμήματος, που σχετίζεται με το πεδίο της διδακτορικής διατριβής.
 • τη συμμετοχή στη διαβούλευση για την αναθεώρηση του ΠΠΣ.
 • τη δυνατότητα διεξαγωγής μέρους της έρευνάς σε ίδρυμα/ινστιτούτο/ερευνητικό κέντρο/επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • την ετήσια παρουσίαση της έκθεσης προόδου στην τριμελή επιτροπή.
 1. Έχουν πραγματοποιήσει κάποια συμβολή με πρωτότυπη έρευνα που διευρύνει τα όρια της γνώσης, αναπτύσσοντας κάποιο σημαντικό όγκο εργασίας.
 • την εκπόνηση των δυο δημοσιεύσεων σε περιοδικά Q1, Q2, Q3 της βιβλιογραφικής βάσης SCOPUS.
 • την παρουσίαση ενός άρθρου σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο.
 1. Έχουν ικανότητες για κριτική ανάλυση, αξιολόγηση και σύνθεση νέων και πολύπλοκων ιδεών.
 • την εκπόνηση των δυο δημοσιεύσεων σε περιοδικά Q1, Q2, Q3 της βιβλιογραφικής βάσης SCOPUS.
 • την παρουσίαση ενός άρθρου σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο.

 

 

Χρήσιμα έγγραφα(ως link)

 • Αίτηση
 • ΦΕΚ
 • Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής
 • Υποψήφιοι Διδάκτορες (ανά έτος)

 

_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΕΚ 6046 _B_31-12-2018

© 2020 eetf.uowm.gr