Παιδαγωγική επάρκεια

Σύμφωνα με το νόμο 3848/2010 άρθρο2 στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα για το διορισμό στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και όσοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που προκύπτει κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.

Ειδικότερα στην παράγραφο 3β ορίζεται ότι η παιδαγωγική επάρκεια πιστοποιείται «με την κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση…». Ορίζεται επίσης ότι «Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του ν.3374/2005. Ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου».

Προκειμένου να προσαρμοστεί το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στα δεδομένα αυτά και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν το ψήφισμα της 64ης Συνόδου των Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι. (25,26 Ιουνίου 2010) για την παιδαγωγική επάρκεια γίνεται ως εξής η οργάνωση των μαθημάτων, ώστε να συγκεντρωθούν 30 πιστωτικές μονάδες που προτείνεται να απαιτούνται για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια:

Μαθήματα – Πρακτική Άσκηση

2ο εξάμηνο: Θ.011 Παιδαγωγική Ι  3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
4ο εξάμηνο Θ.013 Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών  3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
6ο εξάμηνο Θ.012 Διδακτική της Ιστορίας της Τέχνης  3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
7ο εξάμηνο ΠΑ.1 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτική Άσκηση Ι  3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
8ο εξάμηνο ΠΑ.2 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτική Άσκηση ΙΙ  3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
8ο εξάμηνο Θ.010 Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική και
Πολιτισμική Διαχείριση 
3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
9ο εξάμηνο Π.Εφ   Παιδαγωγικές Εφαρμογές Εργαστηρίου 2 Ω.Δ. 6 Π.Μ.

 

Παιδαγωγικές Εφαρμογές στα Εργαστήρια

Ο φοιτητής/τρια στο πλαίσιο της φοίτησής του στο εργαστήριο της κατεύθυνσης ασκείται σε παιδαγωγικές εφαρμογές, που αφορούν το κύριο αντικείμενο του εργαστηρίου κατεύθυνσης και υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή της κατεύθυνσης σε συνεργασία με παιδαγωγό.

Οι μονάδες για την παιδαγωγική επάρκεια κατά κατηγορία μαθημάτων είναι:

4 x 4 =16 Πιστωτικές Μονάδες από θεωρητικά μαθήματα

2 x 4 =8 Πιστωτικές Μονάδες από τη Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτική Άσκηση

6   Πιστωτικές Μονάδες από Παιδαγωγικές Εφαρμογές Εργαστηρίου Κατεύθυνσης

Σύνολο 30 Πιστωτικές Μονάδες

Comments are closed.

© 2020 eetf.uowm.gr