Διοίκηση

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ
Η Κοσμητεία της Μονοτμηματικής Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
με θητεία έως 31-08-2024, συγκροτείται ως εξής:
Μέλη ΔΕΠ
 Καστρίτσης Ιωάννης, Καθηγητής, Κοσμήτορας
 Ζιώγας Ιωάννης, Καθηγητής
 Μπούζας Βασίλειος, Καθηγητής
 Αυγητίδου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 Βασιλείου Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
 Καλαμάρας Φίλιππος, Επίκουρος Καθηγητής
Εκπρόσωποι των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ με ετήσια θητεία
 Ζυρπιάδης Θεόδωρος, ΕΕΠ
 Κασίδου Στυλιανή, ΕΔΙΠ
 Γκροσδάνη Αναστασία, ΕΤΕΠ
Εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών: Δεν έχουν ορισθεί
Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων: Δεν έχει ορισθεί

Πράξη συγκρότηση Κοσμητείας (ΑΔΑ: ΡΚΨΦ469Β7Κ-ΚΩΖ)

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Η Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
η οποία κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 29 ασκεί τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του
Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (άρθρο 30), για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024,
συγκροτείται από τα εξής μέλη:
Μέλη ΔΕΠ
 Καστρίτσης Ιωάννης, Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής, ως Πρόεδρος της Συνέλευσης.
 Ζιώγας Ιωάννης, Καθηγητής.
 Κοντοσφύρης Χαρίλαος, Καθηγητής
 Μπούζας Βασίλειος, Καθηγητής
 Παπαδάκης Έκτορας, Καθηγητής.
 Αυγητίδου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 Γοδόση Ζωή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 Βασιλείου Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
 Καλαμάρας Φίλιππος, Επίκουρος Καθηγητής
 Παπαδοπούλου Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια
 Ντελάκος Απόστολος, Επίκουρος Καθηγητής
 Βαρελά Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια

 Εκπρόσωποι των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ με ετήσια θητεία
 Ζυρπιάδης Θεόδωρος, ΕΕΠ
 Κασίδου Στυλιανή, ΕΔΙΠ
 Γκροσδάνη Αναστασία, ΕΤΕΠ

Εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών: Δεν έχουν ορισθεί
Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων: Δεν έχει ορισθεί
Πράξη συγκρότηση Συνέλευσης της Σχολής (ΑΔΑ: ΡΓ0Ι469Β7Κ-Φ4Τ)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Πέρασαν ήδη 15 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε το ΤΕΕΤ Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ήταν η τρίτη Σχολή Καλών Τεχνών στην Ελλάδα και φιλοδοξούσε να εκμεταλλευτεί την γεωγραφική της θέση και να καλύψει δυναμικά και τον τομέα των εφαρμοσμένων τεχνών. Το Τμήμα άργησε να αποκτήσει την δική του διοικητική αυτονομία και καλούμαστε πλέον να βρούμε λύσεις για την ενίσχυση των σπουδών αλλά και της ταυτότητας του Τμήματος.

Ένα πανεπιστημιακό Τμήμα σε παραμεθόριο περιοχή πέρα από τα οφέλη που αποκομίζει, όπως  η άμεση διάδραση με την τοπική κοινωνία, η ένταξη του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος της περιοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία, αντιμετωπίζει και πολλές δυσκολίες. Μόνο μέσα από ένα καινοτόμο οδηγό σπουδών και αντίστοιχες επιλογές εκπαιδευτικού  προσωπικού μπορεί  να γίνει πόλος έλξης  και να αποκτήσει την ιδιαιτερότητά του σε σχέση με τις υπόλοιπες σχολές Καλών Τεχνών της Ελλάδας.

Σήμερα το ΤΕΕΤ βρίσκεται σε μια διαρκή προσπάθεια δυναμικής εξέλιξης μέσα από μια σειρά από διαδικασίες αναβάθμισης. Η επικαιροποίηση του οδηγού σπουδών στις ανάγκες του σήμερα, η ενίσχυση και ανάδειξη των εφαρμοσμένων εργαστηρίων, η ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού, η συνεργασία με τις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου και η επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων μέσα από το καινούριο κτήριο του τμήματος που θα αρχίσει να κατασκευάζεται αλλά και η ολοκλήρωση των εργασιών στο κτήριο της Αγίας Όλγας  θα δώσουν μια νέα δυναμική στο τμήμα μας.

Ιωάννης Καστρίτσης
Πρόεδρος Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Comments are closed.

© 2020 eetf.uowm.gr