Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιάννης Ζιώγας, επίκουρος καθηγητής

Η  Διευρυμένη Πρακτική του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΕΤ) θα διανύσει την περίοδο 2016-18 την τρίτη περίοδο υλοποίησής της (η πρώτη ήταν το 2011-13 και η δεύτερη το 2013-15).

Το ΤΕΕΤ είναι ένα τμήμα που ιδρύθηκε το 2006 για δημιουργηθεί στην Ανώτατη εκπαίδευση η δομή εκείνη που θα υπηρετούσε τη διπλή διάσταση των Οπτικών Τεχνών:  τις Εικαστικές και τις Εφαρμοσμένες Τέχνες. Με αυτό τον τρόπο θα αναδεικνυόταν σε αυτό το Tμήμα η ώσμωση των δύο χώρων και θα απονέμονταν και στον Ελλαδικό χώρο τίτλοι σπουδών σε ανώτατο επίπεδο που θα αφορούσαν το πεδίο των Εφαρμοσμένων Τεχνών. Η ανάπτυξη της Διευρυμένης Πρακτικής του ΤΕΕΤ υποστηρίζει αυτό το στρατηγικό λόγο της ίδρυσης του Τμήματος.

Το φυσικό αντικείμενο της Διευρυμένης Πρακτικής αφορά την υλοποίηση  δράσεων που θα επιτρέψουν στους φοιτητές/τριες του ΤΕΕΤ στην απόκτηση καλλιτεχνικής και επαγγελματικής εμπειρίας στον πραγματικό χώρο όπου θα εργαστούν μετά την αποφοίτησή τους. Στο καλλιτεχνικό πεδίο ο πραγματικός αυτός χώρος έχει τρία επιμέρους πεδία: το πεδίο της καλλιτεχνικής πρακτικής, το πεδίο της απασχόλησης σε επαγγελματικούς χώρους με πολιτιστική συνεισφορά και το πεδίο του εκπαιδευτικού χώρου που σχετίζεται με την καλλιτεχνική εκπαίδευση. Η Διευρυμένη Πρακτική του ΤΕΕΤ καλύπτει με οργανωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση αλλά και αποτελεσματική οργανωτική δομή και τα τρία αυτά πεδία.

Με αυτό τον τρόπο έχει καταστεί εφικτή: «η ουσιαστική αλλά και τυπική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή» όπως αναφέρεται και στην πρόσκληση υποβολής. Η καλλιτεχνική εκπαίδευση δεν έχει συνδεθεί μέχρι τώρα με την παραγωγή που στην περίπτωση του ΤΕΕΤ συνίσταται στο δίπολο καλλιτεχνική δραστηριότητα-σύνδεση με την αγορά εργασίας. Η εφαρμογή της Διευρυμένης Πρακτικής σε αυτή τη πενταετία υλοποίησε αυτούς τους στόχους με ακόμη δημιουργικότερο τρόπο από ότι στην προηγούμενη διετία για τους παρακάτω λόγους:

  1. Η διάρκεια εκπαίδευσης του επεκτάθηκε από ένα μήνα σε δύο. Αυτό επέτρεψε στο να ωριμάζει περισσότερο η σχέση του/ης εκπαιδευομένου με τους φορείς στους οποίους εργάζονταν και τα αποτελέσματα της Διευρυμένης Πρακτικής να είναι ουσιαστικότερα τόσο για τους εκπαιδευόμενους/ες όσο και για τους φορείς.
  2. Επεκτάθηκε η γεωγραφική κατανομή των φορέων σε όλη την Ελλάδα με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο εύρος των πεδίων των συνεργαζόμενων φορέων και επομένως ουσιαστικότερες δυνατότητες για τους εκπαιδευόμενους/ες.
  3. Το οργανωτικό σχήμα της Διευρυμένης Πρακτικής οριστικοποιήθηκε ως σχήμα με ένα τρόπο που υπήρξε αποτελεσματικότερους. Ο διοικητικές αρμοδιότητες κατανεμήθηκαν σε δύο μόνο απασχολούμενους κα με αυτό τον τρόπο δεν υπήρξε η πολυδιάσπαση της προηγούμενης διετίας (τέσσερεις απασχολούμενοι στο οργανωτικό).

Οι παραπάνω παράγοντες επέτρεψαν στη Διευρυμένη Πρακτική να καταστεί ελκυστικότερη στους φοιτητές και με αυτό τον τρόπο να καλυφθεί το 100% των διαθέσιμων πόρων για απασχόληση φοιτητών/τριων. Εκτός όμως από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, εκείνο το οποίο σημαντικότερο θεωρούμε ότι είναι η περεταίρω βελτίωση των, ήδη υψηλών, ποιοτικών αποτελεσμάτων. Οι φοιτητές/τριες του ΤΕΕΤ δεν εργάζονται μόνο στους φορείς στους οποίους απασχολούνται∙ δημιουργούν, τις περισσότερες περιπτώσεις,  εικαστικά έργα στους χώρους όπου εργάζονται.  Με αυτό τον τρόπο εμπλουτίζουν το περιβάλλον των χώρων εργασίας με υψηλού επιπέδου αισθητικής έργα. Τα έργα των φοιτητών/τριων υπήρξαν αυτή τη περίοδο εξαιρετικά αναβαθμίζοντας με ιδιαίτερο τρόπο  σχολεία, δημόσιους χώρους και όλα εκείνα τα σημεία στα οποία αναπτύχθηκαν. Ο βασικότερος λόγος για αυτό είναι η στενή επίβλεψη των εποπτών καθηγητών αλλά και η υψηλού επιπέδου εικαστική παιδεία που απολαμβάνουν όσοι/ες φοιτούν στο ΤΕΕΤ.

Η  Διευρυμένη Πρακτική του ΤΕΕΤ αποτελεί το κεντρικό εργαλείο εξωστρέφειας του ΤΕΕΤ στην περιοχή της Φλώρινας αλλά και ευρύτερα. Ειδικότερα για την Φλώρινα αποτελεί ένα βασικό εργαλείο πολιτιστικής συνεισφοράς είτε με τα παραγόμενα  έργα, είτε με την εργασία που παρέχεται σε πολιτιστικούς φορείς που σε άλλη περίπτωση θα αδυνατούσαν να χρηματοδοτήσουν τέτοιες θέσεις εργασίας. Είναι περιττό να τονίσει κανείς τη σημασία του πολιτισμού σε μια διασυνοριακή/περιφερειακή περιοχή, όπως η Φλώρινα, όπου ο πολιτισμός αποτελεί ταυτόχρονα εργαλείο ανάπτυξης και διαμόρφωσης της κοινωνίας. Πλέον των 300 φοιτητών/τριων έχουν εργαστεί στα πέντε πρώτα χρόνια υλοποίησης της Διευρυμένης Πρακτικής σε περισσότερους από 50 φορείς σε όλη τν Ελλάδα, συμβάλλοντας σημαντικά τόσο στην εκπαίδευση των φοιτητών/τριων όσο και στην υποστήριξη των φορέων στους οποίους εργάστηκαν.

Η εφαρμογή της Διευρυμένης Πρακτικής του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΕΤ) υπηρετεί τόσο την εκπαίδευση μόρφωση των εκπαιδευόμενων φοιτητών/τριων όσο και τη συμβολή του Πανεπιστήμιου στην κοινωνία.

Με το εκπαιδευτικό και οργανωτικό σχήμα, που έχει καθιερώσει τα πρώτα τέσσερα χρόνια εφαρμογής του, έχει αναπτύξει την κατάλληλη τεχνογνωσία και έχει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα εκείνα που δικαιώνουν τη μέχρι τώρα προσπάθεια και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί περεταίρω.

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ 2016-17

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΔΙΕΥΡΗΜΕΝΗ 2016

Comments are closed.

© 2020 eetf.uowm.gr