Εκπαιδευτικές εκδρομές

Προβλέπονται δύο 3 Ω.Δ. (Ώρες Διδασκαλίας) ισοδύναμες με 4 Π.Μ. (Πιστωτικές Μονάδες) από τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε εκπαιδευτική εκδρομή και την εκπόνηση εργασίας για το μάθημα στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε ή εκδρομή.

Γενικότερα προβλέπεται μία πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή ανά έτος. Οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν μπορούν να παίρνουν τις διδακτικές μονάδες από εκδρομή που οργανώνεται σε μάθημα ή σε μαθήματα του εξαμήνου στο οποίο φοιτούν. Η εκδρομή είναι δυνατόν να οργανώνεται με τη συνεργασία των διδασκόντων στο πλαίσιο περισσότερων του ενός μαθημάτων. Η εργασία που θα εκπονούν οι φοιτητές/τριες θα βαθμολογείται από τον διδάσκοντα του αντίστοιχου μαθήματος.

Οι φοιτητές/τριες παίρνουν 3 Ω.Δ. (Ώρες Διδασκαλίας) ισοδύναμες με 4 Π.Μ. (Πιστωτικές Μονάδες) από πολυήμερη εκδρομή που δίνονται από τη συμμετοχή και την εκπόνηση εργασίας. Στη διάρκεια των σπουδών θα μπορεί ο/η φοιτητής/τρια να παίρνει συνολικά 6 Ω.Δ. (Ώρες Διδασκαλίας) ισοδύναμες με 8 Π.Μ. (Πιστωτικές Μονάδες) από εκδρομές με τον παραπάνω τρόπο σε αντικατάσταση μαθημάτων Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικών. Οι μονάδες αυτές θα συνοδεύονται από βαθμολογία των εργασιών και μπορούν να χρεωθούν ως μονάδες από μαθήματα κατ΄επιλογήν Υποχρεωτικών οποιασδήποτε κατηγορίας.

Κωδικός: Εκπ.1, Εκπ.2

Comments are closed.

© 2020 eetf.uowm.gr