Διπλωματική εργασία – απόκτηση πτυχίου

Διπλωματιή Εργασία-Απόκτηση πτυχίου

Διπλωματική Εργασία (δύο εξάμηνα)

Για να μπορέσει ένας/μια φοιτητής/τρια να αναλάβει διπλωματική εργασία θα πρέπει να έχει βαθμολογηθεί επιτυχώς σε όλα τα Εργαστηριακά Μαθήματα (Εισαγωγικού Κύκλου και Κατεύθυνσης).

9ο εξάμηνο (έναρξη)
1. Αίτηση στην Γραμματεία του φοιτητή/τριας με Τίτλο Διπλωματικής, 300 λέξεις κείμενο, περίληψη της αρχικής ιδέας και της μεθοδολογίας με την οποία θα εργαστεί προς την δημιουργία της διπλωματικής.
2. Ορισμός τριμελούς επιτροπής εποπτείας που προτείνεται από τον/την φοιτητή/τρια με τη σύμφωνη γνώμη του/της υπεύθυνου/ης  της κατεύθυνσης.

Σύνθεση 3μελούς: 1.Διδάσκων/ουσα Κατεύθυνσης 2.Ένας διδάσκων/ουσα Εργαστηρίου 3.Ένας/μία θεωρητικός που το έργο/διδασκαλία του/της να σχετίζεται με την θεωρία, ιστορία ή αισθητική φιλοσοφία της τέχνης.

Σε κάθε εξάμηνο η Γραμματεία θα ανακοινώνει κατάλογο των επιλέξιμων μελών με βάση τον τρέχοντα κατάλογο διδασκόντων/ουσών (ΔΕΠ και μη ΔΕΠ) και ταερευνητικά τους ενδιαφέροντα.

9ο εξάμηνο (μέσο)
Συνεργασία φοιτητή/τριας με καθένα από τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εποπτείας.

9ο εξάμηνο (τέλος)
Συνάντηση τριμελών επιτροπών εποπτείας για την ομαδική αξιολόγηση κάθε φοιτητή/τριας.
Εξέταση της προόδου των φοιτητών/τριών και έγκριση αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις, που θέτει η επιτροπή, ώστε να προχωρήσουν σε διπλωματική στο 10ο εξάμηνο.
Ανακοίνωση πλειοψηφικών αποφάσεων.

10ο εξάμηνο
1. Αίτηση στην Γραμματεία από τον φοιτητή/τρια για την ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας.
2. Ορισμός πενταμελούς εξεταστικής επιτροπής από τον Πρόεδρο του Τμήματος και έγκρισή της από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ. ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή των πτυχιακών εξετάσεων.
Η εξεταστική επιτροπή αποτελείται από την αρχική τριμελή επιτροπή εποπτείας και δύο διδάσκοντες για κάθε αίτηση, που ορίζονται με κλήρωση. Σε κάθε εξάμηνο η Γραμματεία ανακοινώνει κατάλογο των επιλέξιμων μελών με βάση τον τρέχοντα κατάλογο διδασκόντων/ουσών (ΔΕΠ και μη ΔΕΠ) και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα (διδάσκοντες/ουσες εργαστηρίων, θεωρητικούς που το έργο/διδασκαλία τους να σχετίζεται με την θεωρία, ιστορία ή αισθητική, φιλοσοφία της τέχνης).

10ο εξάμηνο (μέσο)
Συνεργασία φοιτητή/τριας με καθένα από τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εποπτείας.

10ο εξάμηνο (τέλος)
Ο φοιτητής/τρια παρουσιάζει στην πενταμελή εξεταστική επιτροπή το εικαστικό του/ης έργο, κείμενο 1000 λέξεων με τεκμηρίωση αναφορών (βιβλιογραφική, εικόνων, μουσική κ.ά.).

Απόκτηση πτυχίου

Για την απόκτηση Πτυχίου αποτελούν (πέραν της επιτυχούς βαθμολόγησης) προϋποθέσεις οι έξι παρακάτω υποχρεώσεις του/ης υποψήφιου:

α. Εκθεσιακή παρουσίαση διπλωματικής β. Βεβαίωση ευθέτησης χώρου παρουσίασης (εντός ή εκτός Τ.Ε.Ε.Τ.)γ. Η τεκμηρίωση/κείμενο 1000 λέξεων παραδίδεται σε 8 αντίτυπα σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Τα 2 αντίτυπα κατατίθενται στην Βιβλιοθήκη του Τμήματος, 5 στα μέλη της επιτροπής και 1 στη Γραμματεία του Τμήματος. Καταθέτει επίσης 10 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης με τα έργα και 3 φωτογραφίες με τον χώρο παρουσίασης της διπλωματικής. Σε κάθε διαφάνεια θα αναγράφονται:
1. όνομα φοιτητή. 2. τίτλος. 3. Χρονολογία. 4. Υλικό. 5. τεχνικά χαρακτηριστικά (διάσταση, διάρκεια, εγκατάσταση). 6. Έτος εισαγωγής. 7. Έτος παρουσίασης.
Το έργο του/ης αξιολογείται σε κοινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής.

δ. Παράδοση του χώρου όπου εκτέθηκε το έργο/τα έργα σε άριστη κατάσταση. Καμιά διπλωματική δεν θα βαθμολογείται αν δεν πληρείται αυτός ό όρος.

ε. Η επταμελής εξεταστική επιτροπή επιλέγει ένα έργο από τη διπλωματική το οποίο παραμένει στο αρχείο του Τ.Ε.Ε.Τ.. Το Τ.Ε.Ε.Τ. δημιουργεί αρχείο, φυλάσσει σε κατάλληλες συνθήκες το έργο, το προβάλει μέσω της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και με εκθέσεις.

στ. Επίσης επιλέγει έως τρία έργα για τις εκθέσεις αποφοίτων. Τα έργα (για το αρχείο και την έκθεση αποφοίτων παραδίδονται σε υπεύθυνο που ορίζει ο Πρόεδρος του Τμήματος και εγκρίνει ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ. Κανείς φοιτητής/τρια δεν θα βαθμολογηθεί, αν δεν έχει παραδώσει τα έως τέσσερα έργα (αρχείο και αποφοίτησης) στα οποία πρέπει να αναγράφονται:

1. όνομα φοιτητή. 2. τίτλος. 3. Χρονολογία. 4. Υλικό. 5. τεχνικά χαρακτηριστικά(διάσταση, διάρκεια, εγκατάσταση). 6. Έτος εισαγωγής. 7. Έτος παρουσίασης

Τα έργα των εκθέσεων αποφοίτων παραμένουν στο Τ.Ε.Ε.Τ. μέχρι την ολοκλήρωση της τελευταίας έκθεσης και παραλαμβάνονται από τους/ις αποφοίτους ή αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται από τους φοιτητές/τριες σε όχι περισσότερο από ένα χρόνο από την ημερομηνία αποφοίτησης.

Ο υποψήφιος/α πτυχιούχος διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει την διαδικασία εξέτασης της διπλωματικής του σε οιοδήποτε στάδιο, ακόμη κι αν οι εποπτεύοντες κάθε διδάσκοντες έχουν κρίνει αλλιώς, αν κρίνει ότι αυτό δεν συμβαδίζει με την εικαστική του έρευνα.

Comments are closed.

© 2020 eetf.uowm.gr