Αρχές Διαμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών προσπαθεί να υπηρετήσει τις παρακάτω αρχές:

Το Τμήμα είναι κατά βάση εργαστηριακό και ως εκ τούτου η κύρια σπουδή και εκπαίδευση συντελείται στα εργαστήρια των εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών. Η εργαστηριακή διδασκαλία συμπληρώνεται από θεωρητικά μαθήματα που συνδιαλέγονται με τα μαθήματα των εργαστηρίων και δομούν το επιστημονικά ενημερωμένο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ο/η φοιτητής/τρια να έλθει σε επαφή με διαφορετικές απόψεις και τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω της φοίτησής του στα διαφορετικά εργαστήρια του Τμήματος. Το πρόγραμμα στόχο έχει να δώσει στον/στη φοιτητή/τρια τη δυνατότητα να σχηματίσει την προσωπική του εικαστική ταυτότητα, πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η καλλιτεχνική και επαγγελματική του εξέλιξη, ώστε ο/η πτυχιούχος να είναι σε θέση να εργαστεί ως καλλιτέχνης με επαρκή εφόδια και να αντιμετωπίσει επιστημονικά επί μέρους πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα που άπτονται της καλλιτεχνικής δημιουργίας γενικότερα.

Με όλα τα παραπάνω προσφέρεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες ένα πρόγραμμα σπουδών, που τους δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον ποικιλόμορφο κόσμο των τεχνών, και παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας, εφοδιάζοντάς τους με τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε διαφορετικά επαγγελματικά περιβάλλοντα, ιδιωτικών και δημόσιων φορέων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

To πρόγραμμα σπουδών αντικατοπτρίζει τη σύγκλιση των εικαστικών τεχνών και των ποικίλων μορφών τέχνης που αναπτύσσονται σε κάθε εποχή. Βάση της διδασκαλίας του προγράμματος είναι ο πλουραλισμός, η έρευνα και η καινοτομία. Η δομή του είναι εναρμονισμένη με τα εκπαιδευτικά πρότυπα των αντίστοιχων ελληνικών και ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, με σκοπό αφ’ ενός τη δημιουργία σύγχρονου ακαδημαϊκού υποβάθρου και αφ’ ετέρου την πολύπλευρη εξειδίκευση. Στη διάρκεια υλοποίησής του θα απαιτηθούν αλλαγές που υπαγορεύονται από τη ταχύτατη παραγωγή νέας γνώσης και τις συνεχώς νέες αναδυόμενες ανάγκες.

Comments are closed.

© 2020 eetf.uowm.gr