Επαγγελματικά Δικαιώματα

Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων ΤΕΕΤ
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με βάση
εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής
ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν
αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις που
λειτουργούν στο Τμήμα. Ακόμη έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στην εκπαίδευση ή
και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Για τον διορισμό στην εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η
πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκειας η οποία αποκτάται με τη εφαρμογή του
προγράμματος και του κανονισμού σπουδών του Τμήματος.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
εγγράφονται στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΝΠΔΔ υπαγόμενο στο
Υπουργείο Πολιτισμού ).

© 2020 eetf.uowm.gr