Οργάνωση Μαθημάτων Εργαστηρίων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ)

Εισαγωγικός Κύκλος Εργαστηρίων (τρία εξάμηνα)

Η φοίτηση στον Εισαγωγικό Κύκλο έχει διάρκεια τριών εξαμήνων και οργανώνεται ως εξής:

Στον Εισαγωγικό Κύκλο όλοι οι φοιτητές/τριες φοιτούν σε εργαστήρια της επιλογής τους, δύο ανά ένα εξάμηνο. Ο κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει στην αρχή κάθε εξαμήνου του Εισαγωγικού Κύκλου τα δύο μαθήματα στα οποία θα φοιτήσει κατά την διάρκεια του εξαμήνου (από ένα Εργαστήριο Εικαστικών και ένα Εφαρμοσμένων Τεχνών). Στην ολοκλήρωση του Εισαγωγικού Κύκλου Εργαστηρίων η επιλογή τους θα έχει γίνει για τρία από τα Εικαστικά Εργαστήρια και για τρία από τα Εφαρμοσμένα Εργαστήρια. Κάθε εξάμηνο φοιτά σε ένα Εργαστήριο Εικαστικών και ένα Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Επίσης οι φοιτητές/τριες θα παρακολουθούν κάθε εξάμηνο το μάθημα του Σχεδίου (τρία εξάμηνα συνολικά για τον Εισαγωγικό Κύκλο) .

Με τη λήξη του των τριών πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές/τριες θα έχουν παρακολουθήσει συνολικά έξι Εργαστήρια Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Για να μπορέσει ο/η φοιτητής/τρια να επιλέξει κατεύθυνση, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση και στα τρία εξάμηνα του Κύκλου, έχοντας επιτυχώς βαθμολογηθεί σε τουλάχιστον τέσσερα Εργαστήρια. Σε διαφορετική περίπτωση δεν επιλέγει Εργαστήριο Κατεύθυνσης, αλλά παρακολουθεί και πάλι όσα δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς.

Κατεύθυνση (πέντε εξάμηνα)

Οι κατευθύνσεις για τη λήψη πτυχίου είναι η κατεύθυνση της Ζωγραφικής και της Γλυπτικής σύμφωνα με όσα ορίζονται από τον ιδρυτικό νόμο του Τμήματος (Π.Δ. 181/2006) και σε συνδυασμό με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Α.Σ.Ε.Π.(προκήρυξη ΦΕΚ 515/8.10.2008) για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιλογής εκπαιδευτικών για τη δημόσια εκπαίδευση.

Η φοίτηση στον Κύκλο Κατευθύνσεων έχει διάρκεια πέντε εξαμήνων και οργανώνεται ως εξής:

Στον κύκλο αυτό οι φοιτητές/τριες επιλέγουν ένα μόνο Εργαστήριo Κατεύθυνσης:

  • 1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής ή
  • 2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής ή
  • 3ο Εργαστήριο Ζωγραφικής ή
  • Εργαστήριο Γλυπτικής

το οποίο ακολουθούν μέχρι το τέλος των σπουδών τους.

Οι Υπεύθυνοι/ες των Εργαστηρίων Κατεύθυνσης (Ζωγραφική 1ο, 2ο, 3ο, Γλυπτική) συνεργάζονται ατομικά με τον κάθε φοιτητή/τρια και σχεδιάζουν την ανάπτυξη του προγράμματος του φοιτητή/τριας κατά την διάρκεια των πέντε εξαμήνων της Κατεύθυνσης.

Ειδίκευση στη Χαρακτική ή σε αντικείμενα των Εφαρμοσμένων Τεχνών

Σε περιπτώσεις φοιτητών που επιθυμούν να ειδικευθούν στη Χαρακτική ή σε αντικείμενα των Εφαρμοσμένων Τεχνών, και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα της διδασκαλίας τους, μετά από πρόταση του Προέδρου του Τμήματος και έγκρισή της από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ.. είναι δυνατόν να διεξαχθούν εργαστηριακά μαθήματα εμβάθυνσης για τα οποία εγκρίνεται αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων διάρκειας όσων εξαμήνων απαιτούνται με αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες. Για το λόγο αυτό φοιτητής ή η φοιτήτρια είναι υποχρεωμένος/η μετά την εισαγωγή στην Κατεύθυνση να επιλέξει μαθήματα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά –στα εξάμηνα που προβλέπεται από τον Οδηγό Σπουδών (5ο,6ο, 7ο)- από το εργαστήριο Χαρακτικής ή από το εργαστήριο των Εφαρμοσμένων Τεχνών στο οποίο επιθυμεί να φοιτήσει, και εφ’ όσον έχει επιλέξει -και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη φοίτηση- στη διάρκεια των σπουδών του «Κύκλου» το μάθημα στη Χαρακτική ή στο αντίστοιχο εργαστήριο Εφαρμοσμένων Τεχνών. Τα μαθήματά αυτά προσφέρονται μόνο σε όσους φοιτητές επιθυμούν να ειδικευθούν στη Χαρακτική ή στο αντικείμενο ενός εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Τεχνών. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του/της ο φοιτητής/τρια λαμβάνει από την Γραμματεία βεβαίωση για τη φοίτησή του σε συγκεκριμένο εργαστήριο εφ΄ όσον παρουσιάζει τη διπλωματική του εργασία στο αντίστοιχο αντικείμενο. Στις βεβαιώσεις θα αναγράφεται το μάθημα, η περίοδος φοίτησης και ο αριθμός των εξαμήνων που έχει παρακολουθήσει.

Comments are closed.

© 2020 eetf.uowm.gr