Εισαγωγή Φοιτητών

Οι εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος δεν υπάγονται στο σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων και διενεργούνται σύμφωνα με το Π.Δ. 169/2006 και την Υ.Α. φ151/89700β6/5-9-2006 (ΦΕΚ 1358/14-9-2006 τ.Β΄) με ειδικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στην πόλη της Φλώρινας

∆ικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται κάθε χρόνο στη γραμματεία του τμήματος από 1 μέχρι και 10 Σεπτεμβρίου και είναι:

α)   Αίτηση συμμετοχής.

β)   Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτήριου Λυκείου

γ)   δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου

δ) Αντίγραφο ταυτότητας

Εάν τα δικαιολογητικά σταλούν με ταχυμεταφορές πρέπει η αίτηση να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής και ο υπάλληλος που θα τα καταθέσει να έχει εξουσιοδότηση να παραλάβει το δελτίο υποψηφίου για να το στείλει στον/στην υποψήφιο/α. Τα έξοδα και των δύο αποστολών βαρύνουν τον/την υποψήφιο/α.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, προκειμένου να κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία εκείνων που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, υποβάλλονται στα τμήματα από 20 μέχρι και 30 Ιουνίου κάθε χρόνο και συνοδεύονται από φάκελο με σχετικές εργασίες.

Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι έντυπη και χορηγείται στους υποψηφίους/στις υποψήφιες από το Τμήμα.

Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου/της υποψήφιας σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο, που επιδεικνύει στο Γραμματέα του τμήματος.

Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α στερείται για οποιονδήποτε λόγο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου επιδεικνύεται πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία.

Σε κάθε υποψήφιο/α παραδίδεται πριν από τις εξετάσεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου/ας» το οποίο φέρει επικυρωμένη τη φωτογραφία, αναγράφει τα ατομικά στοιχεία και έχει υπογραφεί από το γραμματέα του Τμήματος.

Πρόσκληση και διαδικασία εγγραφής

Το Τμήμα με ανακοίνωση πρόσκληση προς τους/τις εισαγόμενους/ες που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες του ημερήσιου τύπου καθορίζει προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες και τους/τις καλεί να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για την εγγραφή στα τμήματα απαιτείται ο τίτλος απόλυσης του Σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ο/η υποψήφιος/α. Εφόσον κατατεθεί ο πρωτότυπος τίτλος, μπορεί να αποσυρθεί με την κατάθεση αντίστοιχου αποδεικτικού.

Κατά την εγγραφή ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 για τη μη εγγραφή σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Οι επιτυχόντες/ούσες που δεν μπόρεσαν να ασκήσουν το δικαίωμα εγγραφής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση εγγραφής μόνον κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μέσα στην προθεσμία εγγραφής, που ορίζεται στο ίδιο Τμήμα το έτος αυτό.

Τυχόν θέσεις εισακτέων που δεν καλύπτονται λόγω μη εγγραφής των επιτυχόντων/ουσών μπορούν να καλύπτονται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας από τους επόμενους του τελευταίου εισαχθέντα με απόφαση του οικείου Τμήματος, με την οποία καθορίζεται και η προθεσμία εγγραφής. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 11 ισχύει και για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Εισαγωγή Κυπρίων

Οι ομογενείς από την Κύπρο, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής, εισάγονται στο τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε ποσοστό 5% επιπλέον του οριζόμενου κάθε χρόνο αριθμού εισακτέων, κατόπιν εξετάσεων, οι οποίες διενεργούνται στην Κύπρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Υπουργικής Απόφασης από πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται τον Ιούνιο από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου και η οποία αποτελείται από τρεις (3) Ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνες και δύο Κύπριους.

Ονομαστικός πίνακας των επιτυχόντων με τη φροντίδα του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας αποστέλλεται το μήνα Σεπτέμβριο στο τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και κοινοποιείται και στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

∆ικαίωµα συμμετοχής στις εξετάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών στο τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχουν:

α)   οι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου ή άλλου τύπου Λυκείου

β)   σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζόμενου αριθμού εισακτέων οι κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, διαπιστωμένη με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων εξετάσεων του Τμήματος. Όσοι από τη συγκεκριμένη κατηγορία αποφοιτήσουν πρέπει να γνωρίζουν ότι θα αναγράφεται στο πτυχία τους το καθεστώς εισαγωγής τους.

Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων

Οι εισιτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διενεργούνται εντός του χρονικού διαστήματος Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου.

Τις εισιτήριες εξετάσεις προκηρύσσει η Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η προκήρυξη αναρτάται υποχρεωτικά στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος και ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ περίληψή της δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο.

Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων

Οι εισιτήριες εξετάσεις διενεργούνται από Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, η οποία ορίζεται από τη Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Τμήματος και έγκρισή της από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ..

Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων αποτελείται από πέντε (5) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι σχετικό με τις εικαστικές τέχνες και τις επιστήμες τους.

Πρόεδρος της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος και Αντιπρόεδρος ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εφόσον το γνωστικό τους αντικείμενο είναι σχετικό με τις εικαστικές τέχνες και τις επιστήμες τους. Σε αντίθετη περίπτωση ορίζονται στις παραπάνω θέσεις άλλα μέλη ΔΕΠ από άλλα Πανεπιστήμια ή Σχολές Καλών Τεχνών που το γνωστικό τους αντικείμενο είναι σχετικό με τις εικαστικές τέχνες και τις επιστήμες τους.

Δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εισιτηρίων εξετάσεων όποιος/α έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο, που συνδέεται με σχέση συγγένειας εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού και εξετάζεται στις εισιτήριες εξετάσεις. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και αυτόν ο αρχαιότερος από τα μέλη ΔΕΠ που είναι μέλος της Επιτροπής.

Το λεπτομερές πρόγραμμα, η διάρκεια των εξετάσεων και οι προαιρετικές ή υποχρεωτικές δοκιμασίες των υποψηφίων, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων και γνωστοποιούνται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων Τμήματος και προαιρετικά με δημοσίευση περίληψής της στον ημερήσιο τύπο.

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων εκτελεί υπάλληλος που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η Επιτροπή έχει απαρτία, εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων έχει τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, συγκροτεί την Επιτροπή Εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης, ορίζει τα λοιπά αρμόδια για τις εξετάσεις όργανα, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες, βαθμολογεί, καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.

Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων αποφασίζει για κάθε λεπτομέρεια, που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας Υπουργικής Απόφασης.

Εισιτήριες δοκιµασίες

Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή στο Α’ έτος σπουδών των Σχολών αυτών εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Τα πρότυπα είναι τουλάχιστον δύο (2)

Η Επιτροπή Εισιτηρίων εξετάσεων ορίζει και τοποθετεί τα πρότυπα στις αίθουσες των διαγωνιζομένων. Με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων, καθορίζονται οι δοκιμασίες εκείνες, οι οποίες είναι υποχρεωτικές, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 4.

Οι εισιτήριες εξετάσεις είναι διάρκειας πέντε (5) τετράωρων που κατανέμονται σε τρεις (3) ημέρες και τα έργα, τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι/ες ανά τετράωρο εξετάσεων είναι:

  • Το πρώτο και δεύτερο τετράωρο εκπονούν ένα τουλάχιστον σχέδιο εκ του φυσικού (άσπρο-μαύρο) σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο, μελάνι.
  • Το τρίτο τετράωρο εκπονούν ένα τουλάχιστον χρώμα εκ του φυσικού, σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.
  • Το τέταρτο τετράωρο εκπονούν μία τουλάχιστον άσκηση, με θέμα που ανακοινώνει στους διαγωνιζόμενους η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων πριν από την έναρξη της δοκιμασίας με ελεύθερη αντιμετώπιση από τους διαγωνιζόμενους, και
  • Το πέμπτο και τελευταίο τετράωρο εκπονούν μία τουλάχιστον άσκηση, με ελεύθερο θέμα, που ο/η κάθε υποψήφιος/α επιθυμεί με ελεύθερη αντιμετώπιση. Η άσκηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα προσχέδια της.

Τα φύλλα χαρτιού και τα χαρτόνια χορηγούνται από τα Τμήματα, ενώ τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους/τις υποψηφίους/ες. Ο/η υποψήφιος/α επιλέγει και παραδίδει στον/στην Επιτηρητή/τρια μέσα σε φάκελο που χορηγείται από το Τμήμα τα εξής:

α)   ένα έως δύο σχέδια ασπρόμαυρα,

β)   ένα έως δύο χρώματα,

γ)   μία έως δύο ασκήσεις με θέμα που ανακοινώνεται από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων πριν από την έναρξη της δοκιμασίας, και

δ)   μία άσκηση η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα προσχέδια της με ελεύθερο θέμα που επιλέγει ο/η υποψήφιος/α.

Επιτροπή Εποπτείας

Η Επιτροπή Εποπτείας διαγωνιζομένων ορίζεται από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και αποτελείται από τους Επόπτες και τους Επιτηρητές.

Ως Επόπτες και Επιτηρητές ορίζονται μέλη του Διοικητικού Προσωπικού των τμημάτων του Πανεπιστημίου των κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, Ε.Δ.Τ.Π. καθώς και αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι σε αριθμό ανάλογο με τον αριθμό των διαγωνιζομένων και των αιθουσών.

Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Εποπτών και των Επιτηρητών καθορίζονται και επιδίδονται γραπτώς από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων στα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας.

Η Επιτροπή Εποπτείας είναι υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, τον έλεγχο των προσερχόμενων σ’ αυτές και την επιτήρηση των εργαζομένων.

Έλεγχος προσέλευσης των υποψηφίων και τοποθέτησή τους

Οι αίθουσες στις οποίες πρόκειται να διενεργηθούν οι εξετάσεις, καθώς και η κατανομή των υποψηφίων σε ομάδες γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος.

Κάθε υποψήφιος/α είναι υποχρεωμένος/η να είναι παρών/ούσα κατά την έναρξη των εξετάσεων το πρώτο εξεταστικό τετράωρο και κατά την παράδοση των εργασιών το τελευταίο. Οι χρησιμοποιούμενες θέσεις στις αίθουσες των εξετάσεων για την τοποθέτηση των διαγωνιζομένων είναι αριθμημένες και σε κάθε υποψήφιο αντιστοιχεί μια θέση.

Κατά την ημέρα έναρξης των εξετάσεων γίνεται κλήρωση για την αίθουσα και τη θέση, στην οποία θα εργασθεί. Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων δεν επιτρέπεται.

Κατά την είσοδο των εξεταζομένων στις προκαθορισμένες αίθουσες ελέγχεται από τους επιτηρητές/τις επιτηρήτριες η ταυτότητα των εξεταζομένων, σύμφωνα με το «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου» και καταγράφεται η παρουσία.

Το «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου» τοποθετείται από τον εξεταζόμενο σε εμφανές μέρος της ορισμένης γι’ αυτόν θέσης καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

∆ιεξαγωγή εξετάσεων

Οι απαιτούμενες πινακίδες χορηγούνται στους εξεταζόμενους/στις εξεταζόμενες με τη φροντίδα των Επιτηρητών.

Διαλείμματα κατά τις δοκιμασίες ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων, που γνωστοποιείται στους υποψηφίους πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Ο/η υποψήφιος/α το τελευταίο τετράωρο των εξετάσεων επιλέγει και παραδίδει τα έργα του, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης. Οι υποψήφιοι παραδίδουν στον Επιτηρητή φάκελο με τα έργα, καθώς και μικρό αδιαφανή φάκελο, στον οποίο περιέχεται κάρτα με τα στοιχεία και τον αριθμό έργων που παραδίδονται. Οι φάκελοι και η κάρτα χορηγούνται από το Τμήμα. Στη συνέχεια ο Επιτηρητής, παρουσία του υποψηφίου, ελέγχει τα ανωτέρω στοιχεία, σφραγίζει και τους δύο φακέλους, επικολλά το μικρό στο μεγαλύτερο και τους μονογράφει.

Μετά το τέλος των δοκιμασιών, ο Επιτηρητής συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρει γενικά τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι εξετάσεις, τα προβλήματα που τυχόν παρουσιάστηκαν και τις τυχόν κυρώσεις που επιβλήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης.

Πειθαρχία διαγωνιζοµένων

Ο/η υποψήφιος/α έχει υποχρέωση αξιοπρεπούς και κόσμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των Επιτηρητών και των μελών της Επιτροπής Εποπτείας.

Όποιος/α συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλο άτομο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή συμπεριφέρεται απρεπώς στους Επιτηρητές και λοιπούς υπευθύνους των εξετάσεων ή αρνείται να συμμορφωθεί με τις συστάσεις και με τη διαγωγή του διαταράσσει την καλή λειτουργία και τάξη των εξετάσεων, αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από τις εξετάσεις με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων.

Στο έργο του υποψηφίου που αποκλείεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από τις εξετάσεις, σημειώνεται από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων η αιτία του αποκλεισμού και ο βαθμός μηδέν (0).

Βαθµολόγηση των έργων και γενικός βαθµός υποψηφίου

Κάθε μέλος της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων βαθμολογεί με ένα ακέραιο αριθμό το σύνολο των έργων του υποψηφίου από 1 έως 10 με άριστα το βαθμό δέκα (10) και βάση το βαθμό πέντε (5).

Μετά το τέλος της βαθμολόγησης και της εξαγωγής του γενικού βαθμού όλων των υποψηφίων, η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων εγκρίνει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων, ο οποίος καταρτίζεται κατά φθίνουσα σειρά γενικού βαθμού υποψηφίου και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος.

Γενικός βαθμός του υποψηφίου είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών που έδωσαν τα μέλη της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων στο συγκεκριμένο υποψήφιο δια του αριθμού των μελών της Επιτροπής.

Επανεξέταση, αναβαθμολόγηση ή χορήγηση φωτοαντιγράφων ή φωτογραφιών των έργων του υποψηφίου, δεν επιτρέπεται και η αξιολόγηση τους αφήνεται στην αντικειμενική και δίκαιη κρίση των μελών της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων.

Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων μπορεί να αποφασίζει την έκθεση των έργων των επιτυχόντων για τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες. Τα έργα των αποτυχόντων υποψηφίων παραμένουν στα τμήματα ένα εξάμηνο από την έκδοση των αποτελεσμάτων και ύστερα καταστρέφονται αφού συνταχθεί σχετική πράξη.

Έκδοση αποτελεσµάτων, επιλογή εισαγοµένων

Η επιλογή των εισαγομένων γίνεται με βάση μόνο την επίδοσή τους στις ειδικές αυτές εισαγωγικές εξετάσεις κατά φθίνουσα σειρά του γενικού βαθμού των υποψηφίων και μέχρι τη συμπλήρωση του καθορισμένου αριθμού των θέσεων εισακτέων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν.1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α’).

Ο/η υποψήφιος/α για να περιληφθεί στον πίνακα εισαγομένων πρέπει να έχει συγκεντρώσει γενικό βαθμό υποψηφίου τουλάχιστον πέντε (5). Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθμό υποψηφίου ίσο με εκείνον του τελευταίου εισαγόμενου, εισάγονται ως υπεράριθμοι. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων με βάση τις παραγράφους 1-3 του άρθρου αυτού καταρτίζει τον πίνακα εισαγομένων στο οικείο Τμήμα, ο οποίος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος και κοινοποιείται μέσα σε τρεις (3) ημέρες στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Comments are closed.

© 2020 eetf.uowm.gr