Τίτλος Σπουδών

ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ-INTEGRATED MASTER
Το ΤΕΕΤ απονέμει Αδιάσπαστο και Ενιαίο Τϊτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου
(Integrated Master) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017. O τίτλος
αυτός απονέμεται μετά από πενταετή φοίτηση 300 πιστωτικών μονάδων (ECTS) που
αντιστοιχεί στο επιπέδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Εξ αυτού
η φοίτηση περιλαμβάνει ειδίκευση της οποίας το γνωστικό εύρος καλύπτεται πλήρως
και κατοχυρώνεται με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

© 2020 eetf.uowm.gr