Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος

  • 1.1 Αρχές Πολιτικής Ποιότητας του ΤΕΕΤ

 

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ΤΕΕΤ εναρμονίζεται με εκείνη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) μέσω της εφαρμογής των κριτηρίων ποιότητας που εφαρμόζονται από τη Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ σύμφωνα με τους Ν. 3374/2005 και Ν. 4009/2011, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών και να διαμορφωθεί κουλτούρα αξιολόγησης σε όλους τους εμπλεκόμενους στη λειτουργία του Τμήματος.

 

Βασικά στοιχεία της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος είναι τα εξής:

 

α) Εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας και τον στρατηγικό σχεδιασμό του ΠΔΜ.

β) Υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του ΠΠΣ, όπως αυτή θεμελιώνεται κατά την ιδρυτική αποστολή του και υλοποιεί τους στρατηγικούς στόχους του.

γ) Επανακατευθύνει το ΠΠΣ σε τρέχουσες ακαδημαϊκές και κοινωνικές εξελίξεις και ανατροφοδοτείται με την ενεργό συμμετοχή των μελών του Τμήματος (διδακτικό προσωπικό, φοιτητές/φοιτήτριες, διοικητικό προσωπικό).

δ) Αναπροσαρμόζει το ΠΠΣ με βάση τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 

  • 1.2 Στρατηγικός προγραμματισμός και στοχοθεσία της πολιτικής ποιότητας του ΤΕΕΤ

 

Η πολιτική ποιότητας του ΤΕΕΤ αποσκοπεί στην υλοποίηση του στρατηγικού προγραμματισμού του, που αφορά, ακαδημαϊκές επιτεύξεις, τις υλικοτεχνικές και κτηριακές υποδομές, τη φοιτητική μέριμνα και κοινωνικούς στόχους. Προς αυτήν την κατεύθυνση το ΤΕΕΤ έχει θέσει σειρά στόχων και δράσεων, οι οποίοι αναφέρονται ειδικότερα:

 

α) στην ποιοτική εξέλιξη του ΠΠΣ του Τμήματος προκειμένου να υλοποιεί τους ακαδημαϊκούς στόχους της ιδρυτικής του αποστολής,

β) στην επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανωτάτης Εκπαίδευσης, προκειμένου οι απόφοιτοί του να συνεισφέρουν στον πολιτισμό και την καινοτομία στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον,

γ) στην ενθάρρυνση των φοιτητών και των φοιτητριών να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες με συνθήκες ακαδημαϊκής ελευθερίας, συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού,

δ) στην ακαδημαϊκή πρόοδο των φοιτητών και των φοιτητριών και την τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας,

ε) στη διεθνή κινητικότητα των μελών του τμήματος και τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εκδόσεων με στόχο τη συμμετοχή σε νέες καλλιτεχνικές και ερευνητικές περιοχές,

στ) στη συνεργασία με κοινωνικούς και τοπικούς φορείς, στην εξωστρέφεια και την κοινωνική προβολή του τμήματος.

στ) στην προώθηση του καλλιτεχνικού και ερευνητικού έργου των μελών του Τμήματος, με τη συμμετοχή τους σε εκθέσεις, ερευνητικά έργα, μεταπτυχιακά προγράμματα και τη συνεργασία με ΑΕΙ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ζ) στη σύνδεση της τέχνης με τη διδασκαλία μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και διαδικασιών εφαρμογής στο περιβάλλον μάθησης,

η) στη ριζική αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Τμήματος με την ολοκλήρωση κατασκευής της βραβευμένης με Διεθνή Διαγωνισμό πρότασης για το Νέο Κτήριο και την υλοποίηση της πρόσφατα εγκεκριμένη από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων για το ιστορικό κτίριο της Αγίας Όλγας (πρώην Οικοκυρική Σχολή) στο κέντρο της Φλώρινας,

θ) στην ενίσχυση των υπαρχουσών καθώς και στην καθιέρωση νέων δομών, όπου αυτό χρειαστεί κοινωνικής , συμβουλευτικής φοιτητικής μέριμνας του ΠΔΜ,

ι) στην ενδυνάμωση πολιτικών ισότητας και την στήριξη ευπαθών ομάδων στον πανεπιστημιακό και κοινωνικό χώρο.

 

Η διασφάλιση των στόχων γίνεται με τη συνεχή εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος. Την ευθύνη εσωτερικής αξιολόγησης έχει η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του τμήματος σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του ΠΔΜ. Το Τμήμα ακολουθεί τις διαδικασίες για την ενημέρωση και ανατροφοδότηση από την ΟΜΕΑ και τις αντίστοιχες επιτροπές, καθώς και την ενημέρωση του προέδρου για τα θέματα αξιολόγησης, για να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για τη διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού, ερευνητικού καλλιτεχνικού και διοικητικού έργου.

 

 

  • 1.3 Επικοινώνηση της Πολιτικής Ποιότητας του ΤΕΕΤ

Οι διδάσκοντες του Τμήματος με την ερευνητική τους δραστηριότητα (οργάνωση συνεδρίων και ημερίδων, συμμετοχή σε συνέδρια, συγγραφικό έργο, εκθεσιακή δραστηριότητα, εκπόνηση project), αναπροσαρμόζουν, σύμφωνα με τις επιστημονικές και καλλιτεχνικές εξελίξεις, την ύλη των μαθημάτων τους, γεγονός που καταγράφεται στην ετήσια επικαιροποίηση του ΟΣ, στα απογραφικά δελτία και στα περιγράμματα σπουδών που είναι καταχωρημένα στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΜΟΔΙΠ, καθώς και στη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης “open e-class”.

Η πολιτική ποιότητας του TEET είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Τμήματος (http://eetf.uowm.gr) προκειμένου να ενημερώνονται τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και οι υποψήφιοι σπουδαστές. Επίσης οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές ενημερώνονται για την πολιτική ποιότητας του Τμήματος και την ιδρυτική του αποστολή σε ειδική τελετή υποδοχής. Επιπλέον, το ΤΕΕΤ διαχέει την πολιτική ποιότητας σε ενημερωτικές εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση του ΠΠΣ (όπως επισκέψεις σχολείων, εκπαιδευτικές εκθέσεις και δράσεις, δημόσιες εκθέσεις και δράσεις, φεστιβάλ κ.λπ.) όπως και σε διεθνή συνέδρια που διοργανώνονται από το Τμήμα. Τέλος το ΠΔΜ και το Tμήμα συγκεντρώνουν στοιχεία, διενεργούν και δημοσιoπούν έρευνες και σχετικά με την φυσιογνωμία του Τμήματος και την πορεία των αποφοίτων του.

 

© 2020 eetf.uowm.gr