Αντικείμενο – Εφαρμογές στο Χώρο – Εγκατάσταση ΙΙΙ

7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Κουτσονάνου Άννα
Κωδικός Μαθήματος Εσχ.7μ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

© 2020 eetf.uowm.gr