Διδακτική της Ιστορίας της Τέχνης

6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Διονυσόπουλος Νίκος
Κωδικός Μαθήματος Θ.012
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Στόχος του μαθήματος

Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί στην εμβάθυνση  του φοιτητή με τα  ευρύτερα  μεθοδολογικά  και  εννοιολογικά  προβλήματα    που  θέτει  η  μελέτη  της  ιστορίας  της τέχνης. Για το σκοπό αυτό αναλύονται οι σύγχρονες προσεγγίσεις του έργου τέχνης  μέσω  των παιδαγωγικών  θεωριών  της  γενικής  διδακτικής  και  ειδικότερα  οι  προσαρμογές που  μπορεί  να εφαρμοστούν στο ειδικό αντικείμενο της ιστορίας της τέχνης.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Η τέχνη αντιμετωπίζεται ως σημαντικό στοιχείο του πολιτισμού μιας εποχής  ή  ενός  λαού,  όπως  άλλωστε  και  όλες  οι  υπόλοιπες  κοινωνικές,  πολιτικές  και  κοινωνικές δραστηριότητες.  Η  τέχνη  μπορεί  να  συμβάλλει  στην  κατανόηση  των  ιστορικών  γεγονότων  μιας εποχής, των αντιλήψεων και στάσεων των ανθρώπων και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να αντιμετωπίζεται έτσι στο πλαίσιο του μαθήματος της Διδακτικής της Ιστορίας της Τέχνης. Θέματα που μπορούν να συζητηθούν:

  • Το αντικείμενο της Ιστορίας της Τέχνης (διαρκής επαναπροσδιορισμός)
  • Αναγνώσεις έργων τέχνης (μορφολογικές αναλύσεις των στοιχείων του εικαστικού κώδικα).
  • Ερμηνευτικές προσεγγίσεις σε συνάρτηση με την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ιστορία, τη φιλοσοφία, την κοινωνική ανθρωπολογία, την ψυχανάλυση, τις φεμινιστικές θεωρίες κ.λπ.
  • Διερεύνηση των λόγων που διαφοροποιούν τη μορφή, το περιεχόμενο, τη λειτουργία και τους τρόπους υποδοχής των έργων τέχνης στις διάφορες εποχές και πολιτισμούς.
  • Αξιοποίηση των έργων τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία : Τυπική Εκπαίδευση: Διαθεματικές προσεγγίσεις έργων τέχνης στα Αναλυτικά Προγράμματα και στα σχολικά εγχειρίδια
  • Άτυπη εκπαίδευση και  εκπαιδευτική  πολιτική  των  μουσείων  στη  διαδικασία  προσέγγισης  της τέχνης από σχολικές ομάδες και από το γενικό κοινό.

Βιβλιογραφία

Burke, Peter (2003) Αυτοψία. Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών μαρτυριών. Αθήνα, 2003, Μεταίχμιο (μετάφραση Αντρέας Π. Ανδρέου).

Βάος, Αντώνης (2008) Ζητήματα διδακτικής των εικαστικών τεχνών. Το καλλιτεχνικό εγχείρημα ως παιδαγωγική πράξη. Εκδόσεις Τόπος: Αθήνα

Husbunds, Ch. (2004) Τι σημαίνει διδασκαλία της ιστορίας; Γλώσσα, ιδέες και νοήματα. Μεταίχμιο: Αθήνα.

Panofsky, Erwin (1991), Μελέτες εικονολογίας: Ουμανιστικά θέματα στην τέχνη της Αναγέννησης. Αθήνα, Νεφέλη 1991(μετάφραση Ανδρέας Παππάς).

Κόκκινος, Γ. (2000) Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της Ιστορίας. Μεταίχμιο: Αθήνα.

Νικονάνου, Ν. (2010) Μουσειοπαιδαγωγική. Από τη θεωρία στην πράξη. Πατάκης: Αθήνα.

© 2020 eetf.uowm.gr