Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών

4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Επιστημονικός συνεργάτης
Κωδικός Μαθήματος Θ.013
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Στόχος του μαθήματος

Οι φοιτητές να γνωρίσουν τα κυριότερα διδακτικά μοντέλα των εικαστικών τεχνών και να μπορούν να τα εφαρμόζουν εναλλακτικά στη σχολική τάξη. Να μπορούν να οργανώνουν διδασκαλίες με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών και την παιδαγωγική καταλληλότητα. Να συνδέουν τις εικαστικές δραστηριότητες με τα άλλα μαθήματα και δημιουργούν ενδιαφέροντα διαθεματικά projects αλλά και αυτόνομες δράσεις.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Διδάσκονται: Βιβλιογραφική ενημέρωση για τη Διδακτική του μαθήματος. Αναγκαιότητα και σκοποί του μαθήματος. Ιστορική εξέλιξη του μαθήματος. Ψυχολογικές προϋποθέσεις του μαθητή. Σχολικά εγχειρίδια κατά τάξη. Μέθοδος διδασκαλίας του μαθήματος (διάρθρωση της διδασκαλίας, μορφές εργασίας και επικοινωνίας). Μέσα διδασκαλίας του μαθήματος και χρήση τους. Παρατήρηση και ανάλυση μαγνητοσκοπημένων διδασκαλιών. Το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Εικαστικής Αγωγής. Διδακτικά μοντέλα των εικαστικών τεχνών. Αυτόνομο και διαθεματικό παιδικό δημιούργημα. Οι ατομικές και οι ομαδικές εργασίες. Η παραγοντοποίηση του σχεδιασμού και η γραμμική διδασκαλία. Εικαστικά-μορφικά στοιχεία / εικαστικές αρχές/έννοιες. Μορφές εικαστικών τεχνών. Γνωριμία με πίνακες και καλλιτέχνες Απλά στοιχεία αισθητικής, κριτικής και ανάλυσης έργου. Τριμερισμός της διδακτικής πορείας (παρατήρηση φύσης, εικαστική δραστηριοποίηση, μουσειακή πιστοποίηση). Τα όρια της εμπλοκής του διδάσκοντα. Αισθητική ανάλυση και αξιολόγηση. Τα παιδαγωγικά εικαστικά ισοδύναμα. Τα υλικά οι τεχνικές και οι κίνδυνοι. Κριτική, αυτοκριτική και ετεροκριτική. Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών και έλεγχος αποτελεσμάτων της διδασκαλίας. Η βαθμολογία. Το παιδικό έργο τέχνης ως έκθεμα τάξης. Λογική ανάλυση και απόλαυση. Θέμα-περιεχόμενο-νόημα

Βιβλιογραφία

Chapman, Laura. Διδακτική της τέχνης (προσεγγίσεις στην καλλιτεχνική αγωγή). Αθήνα Νεφέλη 1993

Ardouin, Isabelle. Η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο. Αθήνα, Νεφέλη, 2000.

Τόμας Γ. & Σιλκ Α. Ψυχολογία του Παιδικού Σχεδίου, Καστανιώτη, 1997

Κάνιστρα Μάχη, Η σύγχρονη εικαστική αγωγή στο σχολείο, Σμίλη, 1991

Πολύζος Γεώργιος, Αισθητική αγωγή Α ́ τάξη ενιαίου λυκείου, Ίων 1999

© 2020 eetf.uowm.gr