Διπλωματική – 2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής

9ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων
Κωδικός Μαθήματος ΕζωΒ.Δ1
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 16
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 28
Καλλιτεχνική πρόταση και επεξεργασία για την υλοποίηση της διπλωματικής εργασίας. Έναρξη της διπλωματικής εργασίας.

© 2020 eetf.uowm.gr