Διπλωματική – 3ο Εργαστήριο Ζωγραφικής

9ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων
Κωδικός Μαθήματος ΕζωΓ.Δ1
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 16
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 28
Ανάπτυξη των πρώτων ιδεών της διπλωματικής με θεωρητική τεκμηρίωση.

© 2020 eetf.uowm.gr