Εφαρμοσμένο Εργαστήριο – Αγιογραφία

1ο εξάμηνο, 2ο εξάμηνο, 3ο εξάμηνο, Εργαστήριο Εκκλησιαστικών τεχνών

Διδάσκουσα - ων Μαμάτσιος Γεώργιος
Ούρεσης Τοντόροβιτς
Κωδικός Μαθήματος Εσχ.2λ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 4
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 9

Κατά το πρώτο εξαμηνιαίο μάθημα στην Αγιογραφία του Εισαγωγικό Κύκλου η μαθητεία αποσκοπεί στην κατανόηση της ύλης που απαιτείται για ολοκληρωμένη σπουδή στις Λειτουργικές Τέχνες. Για το λόγο αυτό επιλέγεται μια ειδική περιοχή θέματος από την μακραίωνη παράδοσή μας (π.χ. ύστερη αρχαιότητα – εγκαυστική, πρωτοχριστιανική περίοδος – φυσιοκρατικές εικόνες, Παλαιολόγεια περίοδος – αυγοτέμπερα, Μακεδονική Σχολή – νωπογραφία, Κριτική Σχολή – αυγοτέμπερα, σύγχρονα ζητήματα απεικόνισης – εικονοποίηση φωτογραφιών Αγίων κοκ) και με βάση αυτή την συγκεκριμένη θεματολογία εισέρχεται ο/η φοιτητής/τρια στο σύνολο των ζητημάτων που συνέχονται με το αντικείμενο ως θεωρεία αλλά και ως πράξη, διαπραγματευόμενος/η μια ολοκληρωμένη εφαρμογή. Η ύλη αναπροσαρμόζεται/ επικαιροποιείται διαρκώς κάθε εξάμηνο.

© 2020 eetf.uowm.gr