Εφαρμοσμένο Εργαστήριο – Κόσμημα

1ο εξάμηνο, 2ο εξάμηνο, 3ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Σαγιάννος Ανδρόνικος
Κωδικός Μαθήματος Εσχ.2ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 4
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 9

Στόχος του μαθήματος είναι να δοθεί στους/στις φοιτητές/τριες η δυνατότητα να διαμορφώσουν μια προσωπική φιλοσοφία σχεδιασμού και να ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες σχετικά με τον σχεδιασμό κοσμημάτων. Το μάθημα επίσης βοηθά τους φοιτητές/τριες να εξοικειωθούν με μηχανήματα και εργαλεία σχετικά με την επεξεργασία μετάλλων και άλλων υλικών. Ολοκληρώνοντας με επιτυχία αυτό το εντατικό μάθημα, ο/η φοιτητής/τρια θα έχει αποκτήσει γνώσεις και εμπειρία, ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται οποιοδήποτε υλικό επιλέξει στο μέλλον.

© 2020 eetf.uowm.gr