Φιλοσοφία – Αισθητική

7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Βασιλείου Κωνσταντίνος
Κωδικός Μαθήματος Θ.009
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Αισθητική είναι ο κλάδος της φιλοσοφίας που μελετά το ωραίο στη φύση και την τέχνη. Πιο συγκεκριμένα, η αισθητική ερευνά τη δημιουργία και την αποτύπωση του ωραίου στην τέχνη και στο σύνολο της εμπειρίας μας. Ξεδιπλώνοντας λοιπόν την ιστορία της αισθητικής από τον Πλάτωνα μέχρι τον μεταμοντερνισμό, το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στο πως να σκεφτόμαστε κριτικά το ωραίο σε σχέση με τις αισθήσεις, τα συναισθήματα και τις αντιλήψεις μας. Παράλληλα, αφού αποσαφηνιστεί η έννοια της αισθητικής εμπειρίας, καθώς και η σχέση της τέχνης, με την ασχήμια, την αλήθεια και την ηθική, στόχος του μαθήματος είναι να υπογραμμίσει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων τρόπων προσέγγισης της πραγματικότητας.

Βιβλιογραφία

Beardsley, C. M. (1989). Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών (Δ. Κούρτοβικ & Π. Χριστοδουλίδης, Μετάφ.). Αθήνα: Νεφέλη.

Eagleton, T. (2006). Η Ιδεολογία του Αισθητικού (Π. Ρηγοπούλου, Επιμ.). Αθήνα: Πολύτροπον.

Ουμπέρτο, Έκο (2004). Ιστορία της Ομορφιάς. (Δ. Δότση & Χρ. Ρομποτής, Μετάφ.). Αθήνα: Καστανιώτης.

© 2020 eetf.uowm.gr