Γραμμικό Σχέδιο

1ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ιωάννου Αρχοντή
Κωδικός Μαθήματος ΕΘ.100
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Το μάθημα του Γραμμικού σχεδίου αναφέρεται στην προκατάρτιση των φοιτητών στις αρχιτεκτονικές σχεδιάσεις.  Ασχολείται  με  τις  γεωμετρικές  μεθόδους  απεικόνισης  του  χώρου  στη  σχεδιαστική επιφάνεια. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές απεικονίσεις τρισδιάστατων αντικειμένων (κάτοψη, όψη, τομή) και την έννοια της κλίμακας. Ακόμη το μάθημα στοχεύει  στην  απόκτηση  ικανότητας  δημιουργίας  νέων  μορφών  με  γεωμετρικές  κατασκευές  και μετασχηματισμούς  και  στην  εξοικείωση  του/της    φοιτητή/τριας  με  τις  βασικές  έννοιες  του αρχιτεκτονικού λεξιλογίου.

Διεξαγωγή του μαθήματος: Η διεξαγωγή του μαθήματος θα γίνει με σειρά θεωρητικών διαλέξεων και εκπόνηση ασκήσεων εφαρμογής στα αντίστοιχα θέματα.

Βιβλιογραφία

Γεωργίου, Ε. (1998). Γραμμικό Σχέδιο. Αθήνα: Ίων

© 2020 eetf.uowm.gr