Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική και Πολιτισμική Διαχείριση

8ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Επιστημονικός συνεργάτης
Κωδικός Μαθήματος Θ.010
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Το μάθημα εξετάζει θέματα διαχείρισης, στρατηγικού σχεδιασμού, εκπαίδευσης κι επικοινωνίας των μουσείων με το κοινό τους. Γίνεται μια αναδρομή στην ιστορία και την εξέλιξη των μουσείων από τις πρώτες συλλογές και τα cabinets de curiosités στους σύγχρονους πολιτιστικούς οργανισμούς. Εξετάζονται τα θεωρητικά κινήματα που αφορούν τη μελέτη του υλικού πολιτισμού και τα ζητήματα ερμηνείας των αντικειμένων. Γίνεται αναφορά στους εθνικούς και διεθνείς φορείς που καθορίζουν τη μουσειακή πολιτική. Εξετάζονται τα διαφορετικά είδη μουσείων, οι ρόλοι, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητές τους, καθώς και οι διαφορετικές ειδικότητες που εργάζονται για την εύρυθμη λειτουργία τους. Αναλύονται οι αρχές οργάνωσης των συλλογών, λειτουργίας των μουσείων, επικοινωνίας τους με το ευρύ κοινό και εκπλήρωσης του εκπαιδευτικού τους ρόλου. Τέλος, εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τις έρευνες επισκεπτών και αξιολόγησης του μουσειακού έργου, καθώς και τις εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορικής στα μουσεία.

Βιβλιογραφία

Οικονόμου, Μ. (2003). Μουσείο: Αποθήκη ή ζωντανός οργανισμός. Αθήνα: Κριτική.

Κόνσολα, Ν. Ν. (2006). Πολιτιστική ανάπτυξη και πολιτική. Αθήνα: Παπαζήση.

Νικονάνου, Ν. (2010). Μουσειοπαιδαγωγική. Από τη Θεωρία στην Πράξη. Αθήνα: Πατάκης.

Pearce, Susan (2002). Μουσεία, αντικείμενα και συλλογές Μια πολιτισμική μελέτη. Eπιμέλεια: Λία Γυιόκα μετάφραση: Λία Γυιόκα, Αλέξης Καζάζης, Παναγιώτης Μπίκας. Θεσσαλονίκη: Βάνιας

© 2020 eetf.uowm.gr