Προοπτική και Σκιαγραφία

2ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Κουτσονάνου Άννα
Κωδικός Μαθήματος ΕΘ.104
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του/της φοιτητή/τριας με τις βασικές αρχές της γεωμετρικών μεθόδων απεικόνισης του τρισδιάστατου χώρου. Ειδικότερα με το γραμμικό προοπτικό σχέδιο με ένα και δυο σημεία φυγής και την προοπτική απεικόνιση στερεών από διαφορετικές θέσεις παρατηρητή. Στο δεύτερο τμήμα του μαθήματος εξετάζονται οι βασικές αρχές σκιαγραφίας επίπεδων σχημάτων και πολυέδρων.

Βιβλιογραφία

Vicat C. (1976). Perspective for artists. London: Dover Publications.

Norling R. E. (1999). Perspective made easy. London: Dover Publications

Metzger P. (2007). The Art of perspective. Cotati: North Light Books.

© 2020 eetf.uowm.gr