Σχέδιο 1

1ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ζωγράφος Θωμάς
Κωδικός Μαθήματος Εσχεδ.1
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Μέσα από μια σειρά ασκήσεων το μάθημα έχει σαν στόχο τη διερεύνηση της οπτικής αντίληψης  των φοιτητών/τριων μέσα απο τη δημιουργική παρατήρηση, ανάλυση και σύνθεση των σχέσεων του ορατού κόσμου.  Έμφαση δίνεται  στη παρατήρηση της ποικιλομορφίας των σχέσεων που αναπτύσσονται στον ορατό κόσμο σε επίπεδο σύνθεσης, αναλογιών, υφών και τονικότητας , στη κατανόηση της αμεσότητας του σχεδίου και των δυνατοτήτων της γραμμής, του τόνου και των γραφισμών, καθώς και στη κατανόηση της σχεδιαστικής πραγματικότητας σε σχέση με τη πραγματικότητα της φύσης . Κατά τη διάρκεια του μαθήματος παρουσιάζονται διαφορετικές τεχνικές και υλικά.

© 2020 eetf.uowm.gr