Σχέδιο 3

3ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ιωάννου Αρχοντή
Μαρία Βαρελά
Κωδικός Μαθήματος Εσχεδ.3
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Συνέχεια και διεύρυνση  των μαθημάτων του «Σχεδίου Ι» και «Σχεδίου ΙΙ» μέσα από την εκμάθηση και τη χρήση  ψηφιακών εργαλείων σχεδιασμού  είτε άμεσα και αυθόρμητα σε πραγματικό χρόνο παρατήρησης είτε μέσα από μεθοδικές πρακτικές. Γίνεται  χρήση των ψηφιακών εργαλείων μέσα απο συνδυαστικές  πρακτικές που αξιοποιούν διαφορετικά λογισμικά και διαφορετικά μέσα ψηφιακών καταγραφών. Έμφαση δίνεται, μέσα από επιλεγμένες ασκήσεις, στη διερεύνηση και αξιοποίηση  των ιδιαίτερων δυνατοτήτων του ψηφιακού σχεδίου, ενώ παράλληλα γίνεται εισαγωγή στη σχεδιαστική καταγραφή στη διάρκεια του χρόνου.

© 2020 eetf.uowm.gr