Σκηνογραφία – Ενδυματολογία ΙΙ

6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Κιρκινέ Ευαγγελία
Κωδικός Μαθήματος Εσχ.6στ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

© 2020 eetf.uowm.gr