«Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δικαιούχων και επιλαχόντων φοιτητών/τριών για δωρεάν σίτιση του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022».

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση σίτισης, ότι εκδόθηκαν οι πίνακες δικαιούχων και επιλαχόντων για δωρεάν σίτιση στα φοιτητικά εστιατόρια του Π.Δ.Μ. που βρίσκονται στην Κοζάνη, Κοίλα Κοζάνης, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τις υπ’ αριθμ. 60/10-11-2021 Γ5 & Γ6 αποφάσεις του, ενέκρινε τους Πίνακες δικαιούχων και επιλαχόντων/ουσών φοιτητών/τριών για δωρεάν σίτιση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε με βάση την ΚΥΑ Φ5/65835/Β3/18-6-2012 (ΦΕΚ 1965/18-6-2012 τ .Β’), όπου η ταξινόμηση έγινε κατά προτεραιότητα στους φοιτητές με: α) την επιδότηση ανεργίας γονέων, β) πολυτεκνία, γ) τριτεκνία, δ) αδέρφια που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων, ε) απορφανισθέντες φοιτητές, στ) φοιτητές με γονείς που πάσχουν από κάποια σοβαρή ασθένεια, ζ) φοιτητές που οι ίδιοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Α’ 156) και η) το εισόδημα από το χαμηλότερο στο υψηλότερο.

Οι δικαιούχοι φοιτητές/τριες θα σιτίζονται δωρεάν με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.

Οι μη δικαιούχοι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση για επανεξέταση των στοιχείων τους, μέσα σε πέντε εργάσιμες (5) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 16 Νοεμβρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου), στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Κτίριο Φοιτητικών Εστιών

Τ.Κ. 50150, Κοίλα Κοζάνης

Τηλ.: 24610-68271, 68275, 68276

Οι Δικαιούχοι/επιλαχόντες φοιτητές/τριες βρίσκονται ανά πόλη στους πίνακες που ακολουθούν:

 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

 

 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δικαιούχων και επιλαχόντων φοιτητών για δωρεάν σίτιση 2021-2022 ΦΛΩΡΙΝΑ Δικαιούχοι και επιλαχόντες φοιτητές για δωρεάν σίτιση 2021-22

© 2020 eetf.uowm.gr