ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ μέσω ΕΣΠΑ 2022-2023

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ότι κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2023 θα πραγματοποιηθεί η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης μέσω του προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας”, με MIS 5183959, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ισχύει από 10/12/2022 έως και 08/01/2023, στις 23:59.
Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει κατά το εαρινό εξάμηνο 2023 και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης θα καθοριστούν μετά την υποβολή των αιτήσεων και την επιλογή των φοιτητών/τριων. Η πρακτική άσκηση δύναται να ολοκληρωθεί το αργότερο έως 31/10/2023

1.Διαδικασία – Γενικά δικαιολογητικά & Προϋποθέσεις
Οι αιτήσεις θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά.
Η διαδικασία είναι η εξής:
1.1 Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος iposition (https://arch.ece.uowm.gr/iposition/index.php?r=site/login) εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές και σχετικές αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στο ΠΣ iposition, ενώ περαιτέρω ενημέρωση και βοήθεια παρέχεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
1.2 Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιήσει ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια Πρακτική Άσκηση και να λάβει τη σχετική αποζημίωση είναι:
α) να μην έχει συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ιδίου ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
β) να διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης και
γ) να μην απασχολείται ήδη σε φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.
1.3 Αν επικαλεσθεί ένας/μία φοιτητής/τρια κοινωνικά ή/και οικονομικά κριτήρια θα πρέπει να σημειώσει στην αίτηση ότι αιτείται τα συγκεκριμένα κριτήρια και να αποστείλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω email: n.tzavela@uowm.gr σε μορφή PDF (γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας ή προσκόμιση του τελευταίου εκκαθαριστικού της οικογένειας του/της
φοιτητή/φοιτήτριας και προσκόμιση του ατομικού εκκαθαριστικού -ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει την υποχρέωση κατάθεσης φορολογικής δήλωσης).
1.4 Οι φοιτήτριες/τες κατά την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων επισυνάπτουν υποχρεωτικά στο Πληροφοριακό Σύστημα iposition 1. την αναλυτική βαθμολογίας τους σε μορφή PDF, όπως εξάγεται από την ηλεκτρονική γραμματεία, 2. τη Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ (εξάγεται από το σύνδεσμο https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml με τους κωδικούς taxisnet).

2. Στοιχεία πρόσκλησης: Διαθέσιμες θέσεις, προϋποθέσεις συμμετοχής, δικαιολογητικά, κριτήρια κατάταξης, όπως αυτά έχουν οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Διαθέσιμες θέσεις: 20
Δικαίωμα υποβολής αίτησης: Φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει το 4ο εξάμηνο
Τύπος υπολογισμού μορίων: : m × 0.3 + P1 × 10 × 0.4 + P2 × 10 × 0.3
Κριτήρια κατάταξης (Κ): Οι θέσεις ΠΑ θα κατανέμονται σύμφωνα τον παρακάτω αλγόριθμο:
m × 0.3 + P1 × 10 × 0.4 + P2 × 10 × 0.3
όπου:
• m ο τρέχων μέσος όρος βαθμολογίας
• P1 το πηλίκο των ECTS των μαθημάτων στα οποία ο/η φοιτητής/τρια έχει εξεταστεί επιτυχώς προς τα ECTS των μαθημάτων στα οποία θα έπρεπε να είχε εξεταστεί επιτυχώς αν είχε απολύτως ομαλή φοίτηση, βάσει εξαμήνου σπουδών στο οποίο βρίσκεται (κανονικότητα φοίτησης)
• P2 το πηλίκο των ECTS των μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια προς το σύνολο των ECTS του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου (βαθμός ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών)
Κριτήρια κατάταξης (Κ):
Κοινωνικά κριτήρια
[Κ1] Η βαθμολογία ΠΑ που έχει υπολογισθεί σε αυτό το σημείο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή
1.30 σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια είναι ΑΜΕΑ
[Κ2] Η βαθμολογία ΠΑ που έχει υπολογισθεί σε αυτό το σημείο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή x
σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας. Το x λαμβάνει τιμή 1.05
αν υπάρχουν τρία αδέρφια στην οικογένεια, 1.1 αν υπάρχουν τέσσερα αδέρφια, και 1.15 αν
υπάρχουν πέντε ή παραπάνω αδέρφια.
[Κ3] Η βαθμολογία ΠΑ που έχει υπολογισθεί σε αυτό το σημείο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή
1.2 σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια είναι ορφανός/ή. [Κ4] Η βαθμολογία ΠΑ που έχει
υπολογισθεί σε αυτό το σημείο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 1.15 σε περίπτωση που ο/η
φοιτητής/τρια ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια.
Οικονομικά κριτήρια
[Κ5] Η βαθμολογία ΠΑ που έχει υπολογισθεί σε αυτό το σημείο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή
1.1 σε περίπτωση που το οικογενειακό εισόδημα των γονιών του/της φοιτητή/τριας προστιθέμενο
με το ατομικό εισόδημα του/της ίδιου/ας (αν υπάρχει) δε ξεπερνάει τις 9.000,00 ευρώ το χρόνο.
[Κ6] Η βαθμολογία ΠΑ που έχει υπολογισθεί σε αυτό το σημείο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή
1.05 σε περίπτωση που το οικογενειακό εισόδημα των γονιών της φοιτητή/τριας προστιθέμενο με
το ατομικό εισόδημα του/της ίδιου/ας (αν υπάρχει) είναι μεγαλύτερο από 9.000,00 και δεν
ξεπερνάει τις 15.000,00 ευρώ το χρόνο.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας των τελευταίων φοιτητών/τριών, επιλέγεται αρχικά ο/η φοιτητής/τρια
που είναι στο μεγαλύτερο έτος σπουδών και σε περίπτωση που δεν οδηγεί σε μοναδική επιλογή,
επιλέγεται ένας/μια φοιτητής/τρια με δημόσια κλήρωση από τους/τις ισοβαθμίσαντες/σασες
φοιτητές/τριες του μεγαλύτερου έτους σε αυτή τη θέση, από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων.
Για να επικαλεσθεί ένας/μια φοιτητής/τρια κοινωνικά ή/και οικονομικά κριτήρια, θα πρέπει να
προσκομίσει κατά τη κατάθεση της αίτησης εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να
σημειώσει στην αίτηση ότι αιτείται τα συγκεκριμένα κριτήρια.

3. Αξιολόγηση αιτήσεων – Αποτελέσματα (βάσει κριτηρίων και αλγορίθμου αξιολόγησης)
Μετά την ολοκλήρωση υποβολής των αιτήσεων, ακολουθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων η
οποία πραγματοποιείται από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του
Τμήματος. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, όπως
έχουν οριστεί από το Τμήμα (αναφέρονται παραπάνω) και σε περίπτωση που ο αριθμός
αιτήσεων ξεπεράσει τις διαθέσιμες θέσεις ΠΑ, επιλέγονται οι φοιτητές/τριες με τη
μεγαλύτερη μοριοδότηση που προκύπτει από τον αξιολογικό πίνακα. Στη συνέχεια, ο
πίνακας των προσωρινών αποτελεσμάτων ανακοινώνεται στον ιστότοπο του Τμήματος και
στο e-class του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση». Μετά από την ανάρτηση των προσωρινών
αποτελεσμάτων, όποιος/α υποψήφιος/α επιθυμεί μπορεί να υποβάλει τεκμηριωμένη
ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από
την ημερομηνία ανακοίνωσης αυτών με αίτηση προς τη Γραμματεία Τμήματος. Μετά την
εξέταση των πιθανών ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, ανακοινώνονται οι πίνακες
οριστικών αποτελεσμάτων, στον ιστότοπο του Τμήματος και στο e-class.

4. Πρόσθετα στοιχεία της πρόσκλησης
4.1 Μετά την ολοκλήρωση της Π.Α., ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) προβαίνει στην κατάθεση σε προσωπικό
λογαριασμό του φοιτητή/τριας σε οποιαδήποτε τράπεζα το ποσό των 280€ ανά μήνα Π.Α.
(στο ποσό συμπεριλαμβάνεται και η ασφαλιστική κάλυψη του/της φοιτητή/τριας, ήτοι
10,11€). Η κατάθεση γίνεται τμηματικά ή συνολικά εφόσον έχουν προσκομιστεί από τον/την
φοιτητή/τρια όλα τα παραδοτέα. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της Π.Α., η
παραπάνω δαπάνη είναι μη επιλέξιμη.
4.2 Η πρόσκληση αφορά στην πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης τρίμηνης διάρκειας, πλήρους
απασχόλησης, σύμφωνα με το ωράριο του εκάστοτε φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης. Η
πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε φορείς υποδοχής του ιδιωτικού ή του
δημόσιου τομέα, σε όλη τη χώρα.
4.3 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και ανάρτησης των οριστικών
αποτελεσμάτων, οι επιλεχθέντες/επιλεχθείσες φοιτητές/τριες θα κληθούν να επιλέξουν
φορέα υποδοχής (συναφούς αντικειμένου με τις σπουδές τους) εντός ενός μηνός από την
έγκριση των οριστικών αποτελεσμάτων από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Οι φοιτητές/τριες μπορούν να αναζητήσουν πιθανούς φορείς υποδοχής και θέσεις ΠΑ μέσω
του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης “ΑΤΛΑΣ” http://atlas.grnet.gr/
Οι φορείς απασχόλησης και οι φοιτητές που πραγματοποιούν την ΠΑ μέσω του
προγράμματος ΕΣΠΑ υποχρεούνται να εγγραφούν/συνδεθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα
(ΠΣ) «ΑΤΛΑΣ». Η υπηρεσία «ΑΤΛΑΣ» (http://atlas.grnet.gr), διασυνδέει τα ακαδημαϊκά
ιδρύματα της χώρας με τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (επιχειρήσεις,
οργανισμούς, κλπ) σε ένα ενιαίο, κεντρικό σύστημα, προσβάσιμο από όλα τα ιδρύματα και
τους/τις φοιτητές/τριες.
Οι φοιτητές/τριες μπορούν να προτείνουν φορείς υποδοχής στους οποίους θα
επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, αρκεί να πληρούν τις
προϋποθέσεις (π.χ. συνάφεια αντικειμένου Πρακτικής Άσκησης με το αντικείμενο σπουδών
τους και συναφή ειδικότητα του υπεύθυνου Επόπτη από τον Φορέα Υποδοχής με την
ειδικότητα του/της φοιτητή/τριας).
Οι υπεύθυνοι του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι στη διάθεση των φοιτητών/τριών για
συμβουλευτική υποστήριξη κατά την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
4.4 Οι φοιτητές/τριες που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση θα δικαιούνται, σύμφωνα με
το Πρωτόκολλο Συνεργασίας που θα υπογράψουν, να απουσιάσουν μόνο μία (1) ημέρα ανά
μήνα για λόγους υγείας ή για ακαδημαϊκούς λόγους. Σε περίπτωση απουσίας πλέον της μίας
ημέρας ανά μήνα προβλέπεται ακύρωση της σύμβασης.
4.5 Ακύρωση πρακτικής άσκησης από φοιτητή/τρια που έχει επιλεγεί γίνεται μόνο για σοβαρό
λόγο υγείας ή για σοβαρό προσωπικό λόγο ή για λόγους ασυνέπειας στις υποχρεώσεις
του/της απέναντι στο Γραφείο ΠΑ και στον Φορέα Υποδοχής. Η αιτιολογία της ακύρωσης
πρέπει να αποδεικνύεται και να ελέγχεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του
Τμήματος.
4.6 Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν και θα υλοποιήσουν πρακτική άσκηση
το επόμενο διάστημα πρέπει να δηλώσουν την πρακτική άσκηση ως μάθημα επιλογής.
Αναλυτικές οδηγίες για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των φοιτητών/τριών κατά τη διάρκεια
των αιτήσεων θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
internship.uowm.gr και στο Πληροφοριακό Σύστημα iposition
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/νες, μπορούν να απευθύνονται στο
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Τηλ: 23850 55131| e-mail: n.tzavela@uowm.gr
Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | 3ο χλμ. Ε.Ο. Φλώρινας – Νίκης, 53100 Φλώρινα|
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ ΕΣΠΑ ΤΕΕΤ 22_23

© 2020 eetf.uowm.gr