Τέχνη στο Δημόσιο Χώρο

5ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Αυγητίδου Αγγελική
Κωδικός Μαθήματος ΕΘ.107
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Το μάθημα εξερευνά το δημόσιο χώρο ως πεδίο δράσεων που ανήκουν στο χώρο των εικαστικών τεχνών, αποτελούν ευρύτερες εφαρμογές της αρχιτεκτονικής ή διαπραγματεύονται τα μεταξύ τους όρια. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις έννοιες του δημόσιου χώρου, της τοποειδούς τέχνης και της εφήμερης κατασκευής και η κατανόηση των παραμέτρων που υπεισέρχονται στη διαχείριση των παραπάνω. Στο μάθημα οι φοιτητές/τριες θα έρθουν σε επαφή με εναλλακτικούς και καθιερωμένους τρόπους ανάγνωσης του αστικού τοπίου με παράδειγμα την πόλη της Φλώρινας, θα πειραματιστούν πάνω στη σχέση κατασκευασμένου χώρου και σώματος και θα προτείνουν μια εγκατάσταση σε ένα «κενό» τη πόλης.

Βιβλιογραφία

Χονδρού, Δ. (2006). Εικαστικές Δράσεις. Αθήνα: Απόπειρα.

Κούρος, Π. (2007). Κατασκευάζοντας τη Δημόσια Σφαίρα. Αθήνα: Futura & Πανεπιστήμιο Πατρών.

Kaye, N. (2000). Site Specific Art: Performance, Place and Documentation. Λονδίνο: Routledge.

© 2020 eetf.uowm.gr