Τεχνολογία Υλικών και Κατασκευών – Γενικές Αρχές Συντήρησης

6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ζυρπιάδης Θεόδωρος
Κωδικός Μαθήματος Επε14
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το εύρος των υλικών, τις ιδιότητες τους και τις μεθόδους , όπως αυτά χρησιμοποιούνται στην Τέχνη διαχρονικώς, ώστε να είναι σε θέση να τα χρησιμοποιούν στην προσωπική τους δημιουργία. Παράλληλα το μάθημα στοχεύει στη γνωριμία και την εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια, το αντικείμενο και τις βασικές διαδικασίες της συντήρησης. Επίσης, παρουσιάζεται η θεωρία και πρακτική της συντήρησης καθώς και η δυνατότητα προσέγγισης και κατανόησης των σύγχρονων θεωριών και της δεοντολογίας της συντήρησης, αποτελώντας ένα μάθημα γεφύρωσης με την Συντήρηση Έργων Τέχνης, όσο και με την Επιστήμη των Υλικών.

Το μάθημα εστιάζει στο να γνωρίζουν οι φοιτητές την δομή, την προέλευση και τις ιδιότητες βασικών κατηγοριών  των  οργανικών  υλικών  των  έργων  τέχνης  (λίπη  και  έλαια,  φυσικά  κεριά,  φυσικές ρητίνες,  πρωτεϊνικά  υλικά,  πολυσακχαρίτες,  βαφές,  δομή  και  δράση  διαλυτών,  συνθετικά πολυμερή). Εξετάζονται αναλυτικά και εφαρμόζονται κατά περίπτωση στην πράξη, τα υλικά από τα υποστρώματα  ζωγραφικής  (ξύλο,  τελάρο,  τοίχος  κλπ), τις  προετοιμασίες,  φορείς  και  χρωστικές, πιγμέντα,  βερνίκια  και  ποιες  είναι  οι  δυνατότητες  χρήσης  τους.  Επίσης  το  μάθημα  εστιάζει  στις βασικές έννοιες της συντήρησης και αποκατάστασης.. Με βάση την ιστορική εξέλιξη της συντήρησης και  τη  διαμόρφωση  της  φιλοσοφίας  και  της  σύγχρονης  δεοντολογίας  της  συντήρησης παρουσιάζονται  οι  βασικές  αρχές  που  διέπουν  τα  έργα  αποκατάστασης.  Γίνεται αναφορά  στους Παγκόσμιους  Οργανισμούς,  στο  ρόλο  τους  στην  προστασία  της  πολιτισμικής  κληρονομιάς  (IIC, ICOM, ICOMOS, ICCROM, UNESCO, TICCIH, κ.ά.) και στις Διεθνείς Χάρτες για την προστασία της πολιτισμικής  κληρονομιάς  (Αθηνών,  Βενετίας,  Ρώμης,  Γρανάδας  κτλ.).  Τέλος,  παρουσιάζεται  η συντήρηση στην Ελλάδα: διάρθρωση υπηρεσιών, φορέων και οργανισμών, νομοθεσία.

Βιβλιογραφία

Διονύσιος εκ Φουρνά, Ερμηνεία της Ζωγραφικής Τέχνης, με παράρτημα Δημοσθένη Αβραμίδη Γλωσσάριο (2015). Αθήνα: εκδ. Σπανός-Βιβλιοφιλία,

Αβραμίδης Δ. (2015). Η χρήση του Χρυσού στα Έργα Τέχνης. Αθήνα: εκδ. Σπανός-Βιβλιοφιλία.

John S., Mills, Raymond, White (1994). The Organic Chemistry of Museum Objects. Elsevier Science &  Technology.

V. Horie, (1987). Materials for Conservation. Butterworth Heinemann.

© 2020 eetf.uowm.gr