ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Ι. Ποσοστά κατατασσόμενων. 

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Φ.Ε.Κ. 3185/16-12-2013 τα ποσοστά κατατασσόμενων ορίζονται ως εξής:  

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12%επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. 

ΙΙ. Τρόπος εισαγωγής. 

α) Οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν φάκελο με δέκα (10) τουλάχιστον έργα (χρώμα – σύνθεση – σχέδιο).

β) Οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν σε δύο ασκήσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την ίδια μέρα ως εξής:

Ι. Ένα τετράωρο όπου θα εκπονήσουν ένα σχέδιο εκ του φυσικού (άσπρο-μαύρο), σε φύλλο   χαρτιού διαστάσεων 50Χ65 με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι

ΙΙ. Ένα τετράωρο όπου θα εκπονήσουν ένα τουλάχιστον χρώμα εκ του φυσικού, σε χαρτόνι διαστάσεων 60Χ70 με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν (υλικά ζωγραφικής, εκτός από χαρτί, όπου θα δοθεί από τη Σχολή).

Οι αιτήσεις καθώς επίσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, κατά το χρονικό διάστημα από 13 Ιανουαρίου 2014 έως και 23 Ιανουαρίου 2014.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  1. Αίτηση του υποψήφιου.
  1. Αντίγραφο πτυχίου.

(α) Προκειμένου για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να προσκομίζεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγίου Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα).

(β) Προκειμένου για πτυχιούχων ισοτίμων Σχολών Τ.Ε.Ι., θα πρέπει να προσκομίζεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τη Διεύθυνση Διοικητικού Τομέα Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

3.   Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

4. Επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτών.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 στους χώρους του Τμήματος, 3ο χλμ. Φλώρινας-Νίκης ως εξής:

Ι.  Η πρώτη δοκιμασία στις 10:00 π.μ. και

ΙΙ. Η δεύτερη δοκιμασία στις 16:00 μ.μ. της ίδιας μέρας.

Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στο Α’ εξάμηνο σπουδών.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Ι. Ποσοστά κατατασσόμενων.

Σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 1 και 2, του Ν. 3404/20005 τα ποσοστά κατατασσόμενων ορίζονται ως εξής:

α) Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. εσωτερικού και ισότιμων & ομοταγών ιδρυμάτων εξωτερικού και παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας, σε ποσοστό 4% επί του αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. (Δηλαδή 85Χ4%= 3 άτομα),

β) Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων Σχολών εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και των πτυχιούχων πρώην ΚΑΤΕΕ, ΣΕΛΕΤΕ σε ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. (Δηλαδή 85Χ5%= 4 άτομα), και

γ) Πτυχιούχοι ανώτερων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. και άλλων Υπουργείων, καθώς και κάτοχοι ισοτίμων τίτλων, σε ποσοστό 2% επί του αριθμού των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. (Δηλαδή 85Χ2%= 2 άτομα).

ΙΙ. Τρόπος εισαγωγής. 

α) Οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν φάκελο με δέκα (10) τουλάχιστον έργα (χρώμα – σύνθεση – σχέδιο).

β) Οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν σε δύο ασκήσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την ίδια μέρα ως εξής:

Ι. Ένα τετράωρο όπου θα εκπονήσουν ένα σχέδιο εκ του φυσικού (άσπρο-μαύρο), σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ65 με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι

ΙΙ. Ένα τετράωρο όπου θα εκπονήσουν ένα τουλάχιστον χρώμα εκ του φυσικού, σε χαρτόνι διαστάσεων 60Χ70 με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν (υλικά ζωγραφικής, εκτός από χαρτί, όπου θα δοθεί από τη Σχολή).

Οι αιτήσεις καθώς επίσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, κατά το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2013 έως και 15 Νοεμβρίου 2013.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  1.  Αίτηση του υποψήφιου.
  1.  Αντίγραφο πτυχίου.

(α) Προκειμένου για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να                                                                                                                                         προσκομίζεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγίου Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα).

(β) Προκειμένου για πτυχιούχων ισοτίμων Σχολών Τ.Ε.Ι., θα πρέπει να προσκομίζεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τη Διεύθυνση Διοικητικού Τομέα Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

3.   Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

4. Επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτών.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013 στους χώρους του Τμήματος (3ο χλμ. Φλώρινας-Νίκης ως εξής:

Ι.  Η πρώτη δοκιμασία στις 10:00 π.μ. και

ΙΙ. Η δεύτερη δοκιμασία στις 16:00 μ.μ. της ίδιας μέρας.

Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στο Α’ εξάμηνο σπουδών.

© 2020 eetf.uowm.gr