ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2006 (ΦΕΚ 181/31/8/2006 τ. Α’) και της Υ.Α. Φ.151/89700/Β6/2006 (ΦΕΚ 1358/14-9-2006 τ. Β’), κατάρτισε το λεπτομερές πρόγραμμα των εισιτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ως κάτωθι: Οι υποψήφιοι θα εκτελέσουν έργα εικαστικά σε σχέδιο και έργα εικαστικά σε χρώμα
α) ΣΧΕΔΙΑ
Ο υποψήφιος εκτελεί έργα με μολύβι, με κάρβουνο ή μελάνι, χρώματος μαύρου, σε χαρτί λευκό (INGRES 100 gr), διαστάσεων 50X65 εκ., που χορηγείται από το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η πινακίδα στην οποία τοποθετείται το χαρτί σχεδίου, διαστάσεων 50X70 εκ., χορηγείται επίσης από το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Τα λοιπά απαιτούμενα για τη δοκιμασία του σχεδίου υλικά προσκομίζονται από τον υποψήφιο.
β) ΧΡΩΜΑ
Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ τα οποία προσκομίζονται από τον υποψήφιο μαζί με τα υπόλοιπα σύνεργα και πινέλα, (απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση λαδιού και τα μηχανικά σπρέι)
Η εκτέλεση γίνεται σε χαρτόνι γκρι 500 γρ. διαστάσεων 50X70 εκ., που χορηγείται από το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η διάρκεια των εξετάσεων ορίζεται σε τρεις (3) ημέρες από 21-23/09/2020 και κατά τις ώρες 9:00 – 13:00 και 15:00 – 19:00 τις δύο πρώτες ημέρες των δοκιμασιών και 9:00 – 13:00 την τρίτη ημέρα. Ειδικότερα για την πρώτη ημέρα των εξετάσεων η ώρα προσέλευσης ορίζεται στις 8:00 π.μ.

Τα έργα που εκπονούνται είναι τα εξής:
♦ Το πρώτο και το δεύτερο τετράωρο εκπονούν ένα τουλάχιστον σχέδιο εκ του φυσικού (άσπρο-μαύρο), σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο, μελάνι.
♦ Το τρίτο τετράωρο εκπονούν ένα τουλάχιστον χρώμα εκ του φυσικού, σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.
♦ Το τέταρτο τετράωρο εκπονούν μία τουλάχιστον άσκηση, με θέμα που ανακοινώνει στους διαγωνιζόμενους η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων πριν από την έναρξη της δοκιμασίας με ελεύθερη αντιμετώπιση και ελεύθερη επιλογή υλικών (εκ των προαναφερομένων) από τους διαγωνιζόμενους.
♦ Το πέμπτο και τελευταίο τετράωρο εκπονούν μία τουλάχιστον άσκηση, με ελεύθερο θέμα και ελεύθερη επιλογή υλικών (εκ των προαναφερομένων), που ο κάθε υποψήφιος επιθυμεί, με ελεύθερη αντιμετώπιση. Η άσκηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα προσχέδια της εφόσον ο υποψήφιος τα πραγματοποιήσει.

Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ορίζει τα κάτωθι:
Ο διαγωνιζόμενος:
1. Θα πρέπει να σχεδιάσει σε κάθε χαρτί INGRES του Τμήματος μόνο ένα σχέδιο και αντίστοιχα σε κάθε χαρτόνι ένα έργο με χρώμα.
2. Θα πρέπει να ολοκληρώσει το σχέδιο ή το χρώμα σε σφραγισμένο χαρτί που χορηγεί το Τμήμα. (Σε χαρτί INGRES αποκλειστικά το σχέδιο, και σε ΧΑΡΤΟΝΙ αποκλειστικά το χρώμα. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα γίνουν δεκτές οι δοκιμασίες).
3. Θα πρέπει να έχει πάντα μαζί του το δελτίο υποψηφίου και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
Επίσης:
1. Απαγορεύεται ρητώς το κάπνισμα στους χώρους των εξετάσεων.
2. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση φωτογραφικής μηχανής ή video, καθώς και η χρήση των κινητών τηλεφώνων στους χώρους των εξετάσεων.
3. Τηρείται αυστηρά το συνημμένο πρωτόκολλο.

Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών κατά την έναρξη των εξετάσεων το πρώτο εξεταστικό τετράωρο και κατά την παράδοση των εργασιών το τελευταίο.
Οι χρησιμοποιούμενες θέσεις στις αίθουσες των εξετάσεων για την τοποθέτηση των διαγωνιζομένων είναι αριθμημένες και σε κάθε υποψήφιο αντιστοιχεί μια θέση.
Κατά την ημέρα έναρξης των εξετάσεων κάθε υποψήφιος παίρνει κλήρο, ο οποίος προσδιορίζει την αίθουσα και τη θέση, στην οποία θα εργασθεί. Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων δεν επιτρέπεται.
Το «Δελτίο ταυτότητος υποψηφίου» τοποθετείται από τον εξεταζόμενο επί της πινακίδας σε εμφανές μέρος της ορισμένης γι’ αυτόν θέσης καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.
Καθημερινά μετά το πέρας των εξετάσεων, οι επιτηρητές και οι επόπτες ελέγχουν ότι κάθε υποψήφιος έχει αφήσει στη θέση εργασίας το ή τα σφραγισμένα χαρτιά που του χορηγήθηκαν από το Τμήμα.

Ο υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον Επιτηρητή μέσα σε φάκελο που χορηγείται από το Τμήμα τα εξής:
♦ Ένα έως δύο σχέδια ασπρόμαυρα
♦ Ένα έως δύο χρώματα
♦ Μία έως δύο ασκήσεις με θέμα που ανακοινώνει στους διαγωνιζόμενους η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων πριν από την έναρξη της δοκιμασίας
♦ Μία άσκηση η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα προσχέδιά της με ελεύθερο θέμα που επιλέγει ο υποψήφιος.

Οδηγίες για τις εισιτήριες εξετάσεις
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

© 2020 eetf.uowm.gr