(ΝΕΟ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

 

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 θα πραγματοποιηθούν από 29/10/2012 έως και 07/11/2012.

 

Τα απαραίτητα έγγραφα είναι:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3. τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για τη μη εγγραφή του σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

 

Για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης: 

 

1. Έντυπη αίτηση.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία να δηλώνουν:

 • Τον τόπο μόνιμης κατοικίας της οικογένειας.
 • Ότι δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση (ή το αντίθετο).
 • Ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία στην Υ.Δ είναι αληθή.

 

3. Οικογενειακό Εκκαθαριστικό Σημείωμα για τα εισοδήματα του έτους 2011. Στην περίπτωση που:

 • Οι φοιτητές υποβάλλουν και οι ίδιοι φορολογική δήλωση τότε μαζί με το οικογενειακό εκκαθαριστικό, θα πρέπει να προσκομίσουν και το προσωπικό τους εκκαθαριστικό σημείωμα για τα εισοδήματα του 2011.
 • Οι φοιτητές δεν υποβάλλουν οικογενειακή φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος, θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Εφορίας

 

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Βεβαίωση σπουδών αδερφού εγγεγραμμένου σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε Τ.Ε.Ι.

6. Γνωμάτευση από α’ ή β’ υγειονομική επιτροπή και από νοσοκομείο που να αποδεικνύει τη σοβαρή πάθηση και αναπηρία των γονέων ΑΜΕΑ.

7. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες.

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά για σίτιση οι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης της Φλώρινας.


Φοιτητικές Εστίες

Στη Φλώρινα λειτουργεί Φοιτητική Εστία. Για τη στέγαση ενός αριθμού φοιτητών και των τεσσάρων τμημάτων, διατίθενται δωμάτια που παραχωρήθηκαν από την Εύξεινο Λέσχη Φλώρινας.

Οι φοιτητές που ήδη διαμένουν στις εστίες αλλά και οι φοιτητές παλιότερων ετών που ενδιαφέρονται να διαμείνουν εκεί, υποβάλλουν αίτηση με δικαιολογητικά την περίοδο του Μαΐου.

Οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης κάθε Νοέμβριο με τις εγγραφές τους.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης όσοι έχουν συμπληρώσει την ελάχιστη διάρκεια των σπουδών τους + εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου (5ο έτος για τους φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών), μόνιμοι κάτοικοι της πόλης της Φλώρινας και όσοι έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των φοιτητικών κατοικιών.


Δικαιολογητικά Στέγασης:

 • Αίτηση
 • Βεβαίωση Τμήματος
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του 2011. Σε περίπτωση που δεν έχουν παραλάβει το εκκαθαριστικό, τότε να προσκομίσουν ακριβές αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης

 

Όταν ο φοιτητής/τρια επικαλείται ειδικούς λόγους π.χ:

 

 • Αδελφός φοιτητή
 • Αναπηρία μέλους οικογένειας
 • Ασθένεια μέλους οικογένειας
 • Λόγοι υγείας προσωπικοί
 • Πολύτεκνη οικογένεια
 • Σεισμόπληκτος
 • Ανεργία γονέα

τότε κατατίθενται δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

© 2020 eetf.uowm.gr